Vedtægter

Navn og formål

§ 1

Foreningens navn er Den Danske Dommerforening (Dommerforeningen).

§ 2

Foreningens formål er at fastholde domstolenes uafhængighed, værne om retssikkerheden, varetage dommernes interesser og fremme det kollegiale sammenhold.

Stk. 2. Foreningen holder hvert år mindst et almindeligt medlemsmøde.

Medlemmer

§ 3

Enhver, der er udnævnt til fast dommer ved de almindelige domstole, kan være medlem af foreningen. Efter bestyrelsens bestemmelse kan endvidere danske faste dommere ved internationale domstole være medlemmer.

Stk. 2. Dommere, der pensioneres, forbliver medlemmer, dog uden stemmeret.

Stk. 3. Indmeldelse og udmeldelse sker skriftligt til kassereren.

§ 4

Medlemmer betaler kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 2. Nye medlemmer af foreningen betaler fuldt kontingent fra første opkrævning.

Stk. 3. Medlemmer, som er pensionerede på opkrævningstidspunktet, betaler ikke kontingent.

§ 5

Et medlem, der har overtrådt foreningens vedtægter, eller som på illoyal måde modvirker foreningens formål, kan ekskluderes af foreningen, hvis mindst 8 medlemmer af bestyrelsen stemmer herfor.

Områdeinddelingen

§ 6

Dommerne i byretterne bortset fra præsidenterne, og dommerne i Sø- og Handelsretten bortset fra præsidenten og vicepræsidenterne, jf. § 6, stk. 5, indgår i følgende områder:
Område 1 omfatter Københavns Byret og dommerne i Sø- og Handelsretten.
Område 2 omfatter retterne på Frederiksberg og Bornholm, retterne i Glostrup, Lyngby, Hillerød og Helsingør samt retterne på Færøerne og Grønland.
Område 3 omfatter retterne i Roskilde, Holbæk, Næstved og Nykøbing Falster.
Område 4 omfatter retterne i Esbjerg, Odense, Svendborg og Sønderborg.
Område 5 omfatter retterne i Århus, Randers, Horsens og Kolding.
Område 6 omfatter retterne i Herning, Holstebro, Viborg, Aalborg og Hjørring.

Stk. 2. Der afholdes hvert år inden den 1. juni et møde i de enkelte områder for de medlemmer, der gør tjeneste i området. Områdets repræsentant i bestyrelsen indkalder til mødet med mindst fire ugers varsel. På mødet orienteres der om bestyrelsens arbejde.

Stk. 3. Reglerne om afstemning i § 10, stk. 2 og 3, finder også anvendelse på områdemøder.

Stk. 4. På mødet vælges områdets repræsentant i bestyrelsen for det kommende år. Repræsentanten vælges blandt de medlemmer, der gør tjeneste i området, medmindre der er flertal for at vælge en repræsentant, der gør tjeneste uden for området. Hvis ingen af flere foreslåede opnår mere end halvdelen af de afgivne stemmer, foretages ny afstemning blandt de to, der ved afstemningen opnåede flest stemmer. Den, der ved 2. afstemning har opnået det højeste antal stemmer, er valgt. Forslag til repræsentanter skal være udsendt til medlemmerne senest en uge før mødet. I tilfælde af vakance i årets løb vælger området ny repræsentant.

Stk. 5. Højesteret, Vestre Landsret, Østre Landsret i forening med præsidenten og vicepræsidenterne i Sø- og Handelsretten samt præsidenterne i byretterne i forening med præsidenten for Tinglysningsretten vælger hver en repræsentant i bestyrelsen. Valget sker som anført i stk. 4, medmindre den eller de pågældende retter fastsætter anden fremgangsmåde.

Generalforsamlingen

§ 7

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i foreningens anliggender.

§ 8

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år efter regnskabsårets afslutning efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, som regel i forbindelse med et almindeligt medlemsmøde, jf. § 2, stk. 2. Forud for generalforsamlingen udsender bestyrelsen en skriftlig beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Beretningen kan udsendes elektronisk.

Stk. 2. Medlemmerne indkaldes til generalforsamlingen ved brev fra bestyrelsen med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen kan udsendes elektronisk.

Stk. 3. Varslet til den ordinære generalforsamling skal være mindst fire uger og til en ekstraordinær generalforsamling mindst en uge.

Stk. 4. Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren forelægger revideret regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af formand, jf. § 11, stk. 2.
6. Sammensætning af den øvrige bestyrelse, jf. § 6, stk. 4 og 5.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant, jf. § 16, stk. 2.
8. Eventuelt.

Stk. 5. Forslag fra medlemmerne, herunder forslag om formand og revisor, må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet skriftligt til formanden senest to uger før generalforsamlingen. Fremsættes sådant forslag, udsender bestyrelsen ny eller supplerende dagsorden senest en uge før generalforsamlingen. Forslag fra medlemmerne og evt. ny eller supplerende dagsorden kan udsendes elektronisk.

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal afholdes inden en måned, når mindst 50 stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder formanden om det og angiver formålet med generalforsamlingen.

§ 10

Beslutninger på generalforsamlingen træffes med simpel stemmeflerhed af de tilstedeværende stemmeberettigede. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves dog, at mindst halvdelen af stemmeberettigede medlemmer stemmer for.

Stk. 2. Et stemmeberettiget medlem kan stemme i henhold til skriftlig fuldmagt fra et andet stemmeberettiget medlem. Intet medlem kan dog være fuldmægtig for mere end fem fraværende medlemmer.

Stk. 3. En afstemning foretages skriftligt, hvis det forlanges af mindst ti stemmeberettigede. Ved valg mellem flere kandidater skal der dog altid være skriftlig afstemning.

Bestyrelsen

§ 11

Bestyrelsen vælges for et år ad gangen og består af 1 formand og 10 andre medlemmer. 4 medlemmer vælges som anført i § 6, stk. 5, af Højesteret, Vestre Landsret, Østre Landsret i forening med præsidenten og vicepræsidenterne i Sø- og Handelsretten samt præsidenterne i byretterne i forening med præsidenten for Tinglysningsretten. 6 medlemmer vælges som anført i § 6, stk. 4, af de enkelte områder.

Stk. 2. Formanden vælges særskilt på generalforsamlingen. Afstemningen foregår efter reglerne i § 6, stk. 4. Såfremt den valgte formand allerede er medlem af bestyrelsen, vælger de dommere, som medlemmet repræsenterer, jf. § 6, stk. 4 og 5, en ny repræsentant.

§ 12

Bestyrelsen vælger selv sin næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 2. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 6 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 3. Bestyrelsens møder og generalforsamlingerne refereres i foreningens forhandlingsprotokol.

§ 13

Omkostningerne ved foreningens arbejde afholdes af foreningen.

§ 14

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og kan afgive erklæringer på foreningens vegne.

Stk. 2. I økonomiske anliggender forpligter formanden og kassereren i fællesskab foreningen.

Offentlige chefer i DJØF

§ 15

De af foreningens erhvervsaktive medlemmer, der er medlemmer af DJØF, udgør en sektion af Offentlige chefer i DJØF.

Regnskab

§ 16

Foreningens regnskabsår er 1. august - 31. juli.

Stk. 2. Årsregnskabet revideres af en revisor, der tillige med en revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen blandt de stemmeberettigede medlemmer ved almindeligt flertalsvalg for et år ad gangen.

Ikrafttrædelse

§ 17

Vedtægterne træder i kraft samtidig med lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Politi- og domstolsreform).

(Vedtaget i Nyborg den 6. oktober 2006. Tilføjelser til § 8 vedtaget i Kolding den 3. oktober 2008. Ændringer af §§ 1, 2, 4 og 15 vedtaget i Nyborg den 5. oktober 2012).

Udskriv denne side