Etiske principper for dommere

Den dømmende magt er efter grundlovens § 3 hos domstolene. 

Domstolene værner om demokratiet, retssamfundet og den enkeltes retssikkerhed.

Dommerne er efter grundloven uafhængige og har i deres kald alene at rette sig efter loven.

Domstolenes og dommernes forhold er reguleret i først og fremmest retsplejeloven, der blandt andet inde­holder regler om, hvornår en dommer på grund af interessekonflikt (inhabilitet) ikke må dømme i en sag. Dommernes forhold er også reguleret i anden lovgivning, herunder tjenestemandslovens § 10, hvorefter en dommer samvittighedsfuldt skal overholde de regler, der gælder for stillingen, og såvel i som uden for tjenesten vise sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver. Endvidere indeholder straffeloven regler om tavshedspligt, ligesom det efter straffelovens § 144 er forbudt for en dommer uberettiget at mod­tage gaver eller andre fordele.

Dommerforeningen lægger stor vægt på, at de danske domstole nyder den højeste grad af tillid hos befolkningen, hvilket er afgørende i et demokratisk samfund.

Til sikring heraf og i lyset af blandt andet Europarådets rekommandation R (2010) 12 af 17. november 2010 om dommeres uafhængighed, effektivitet og ansvar har Dommerforeningen besluttet at nedskrive følgende vejledende etiske principper for dommere.

Principperne er en kodificering af det allerede gældende for dommere og er et supplement til lovgivningens almindelige regler om domstolenes og dommernes forhold. Principperne gengiver således i almindelighed ikke regler m.v., der allerede følger af lovgivningen.

 

Uafhængighed, upartiskhed og integritet

1. En dommer skal alene rette sig efter loven og udøver dommergerningen uafhængigt af den lovgivende og den udøvende magt.

En dommer må i sit virke ikke tage hensyn til uvedkommende offentlige og private interesser, herunder af økonomisk, politisk eller mediemæssig karakter.

2. En dommer skal være og fremstå upartisk og udøve dommergerningen sådan, at der ikke med rimelighed kan rejses tvivl om dommerens neutralitet.

3. En dommer skal optræde på en måde, som er egnet til at bevare den almindelige tillid til domstolene og dommeres anseelse, og sådan, at der er sammenhæng mellem domstolenes værdier og dommerens handlinger.

4. En dommer har som enhver anden de grundlovssikrede rettigheder, herunder ytringsfrihed og organisationsfrihed. Dommeren skal ved udøvelsen af sine rettigheder være opmærksom på domstolenes og dommerens særlige rolle i samfundet.

Respektfuld behandling og diskretion

5. En dommer skal behandle alle ordentligt og med respekt og skal have forståelse for forskellighed.

6.  En dommer skal - udover at overholde sin tavshedspligt - udvise den fornødne diskretion om forhold, som dommeren får kendskab til i sit virke.

Kvalitet

7. En dommer skal løse opgaverne med den højst mulige kvalitet ved at behandle sagerne med den faglighed, grundighed og effektivitet, som sagerne og hensynet til parterne kræver.

8. En dommer skal vedligeholde og udvikle sine faglige kompetencer for at kunne løse sine opgaver med den højst mulige kvalitet.

Åbenhed

9. En dommer skal være åben og lydhør over for offentlighedens interesse i at gøre sig bekendt med rettens arbejde.

Ansvarlighed

10.  En dommer skal udvise ansvarlighed for rettens og domstolenes forhold, herunder i samarbejdet med andre dommere.

Disse etiske principper tages løbende op til drøftelse og eventuel revision, herunder i lyset af samfundsudviklingen og Danmarks internationale forpligtelser.

  

Den Danske Dommerforening

 

Vedtaget på Den Danske Dommerforenings generalforsamling den 24. oktober 2014

Udskriv denne side