Vedtægter for Dommerforeningens Understøttelsesfond

 

 

Vedtægter

Den Danske Dommerforenings Understøttelsesfond

Fondens midler er tilvejebragt ved sammenlægning pr. 31. december 2015 af Dommerforeningens Understøttelsesfond (aktiver og egenkapital pr. 31. juli 2015 918.625,03 kr.) med legatet "Herredsfoged Anker Westrups og Hustru Henriette samt Birkedommer Peter Lauritz Petersons Legat (egenkapital pr. 31. december 2015 på 1.570.597,51 kr.) med Dommerforeningens Understøttelsesfond som den fortsættende fond.

Under hensyn til, at legatets og fondens formål er næsten identiske er de to bestyrelser ud fra et ønske om rationalisering enedes om at sammenlægge dem til en fælles fond ved navn Den Danske Dommerforenings Understøttelsesfond.

§ 1 

Fondens navn er Den Danske Dommerforenings Understøttelsesfond.

§ 2 

Fonden har hjemsted i København.

§ 3 

Fondens midler består af midler, der har tilhørt Herredsfoged Anker Westrup og hustru Henriette samt Birkedommer Peter Lauritz Petersons Legat og  midler, der har tilhørt Den Danske Dommerforenings Understøttelsesfond.

§ 4 

Legatets kapital skal forblive urørt.

§ 5 

Legatets årlige nettoindtægt med fradag af henlæggelser i henhold til § 3 uddeles til følgende formål:

  1. at yde hjælp til afdøde medlemmers ægtefæller og børn ,

  2. at yde hjælp til medlemmer af foreningen, herunder afgåede

  3. at yde hjælp til damer – ugifte og enker af den juridiske embedsklasse, fortrinsvis ældre og fortrinsvis embedsmænd enker og døtre.

Det er en forudsætning for hjælp, at de pågældendes forhold er sådan, at de efter bestyrelsens skøn har behov for hjælp.

I det omfang, der ikke er ansøgere, der opfylder ovenstående, kan fonden tillige yde støtte til fungerende dommeres børn, såfremt deres forhold er således, at der efter bestyrelsens skøn er behov for hjælp.

Personer, der tilhører herredsfoged Anker Westrups slægt, og som opfylder betingelserne, har under i øvrigt lige forhold fortrinsret til at komme i betragtning ved legatuddelingerne. Der kan dog kun uddeles til én person af slægten ad gangen.

Såfremt der i et år ikke skønnes at være behov for at anvende hele det disponible beløb til uddeling, overføres det overskydende beløb til uddeling. 

§ 6 

Legatet uddeles i portioner på mindst 1.000 kr. og højst 10.000 kr. årligt.

Hvis det på grund af prisudviklingen eller af andre grunde skønnes hensigtsmæssigt at  foretage en generel forhøjelse af legatportionernes maksimum, kan bestyrelsen træffe beslutning herom.

Uddeling sker efter bestyrelsens skøn.

Understøttelse kan ydes efter ansøgning eller tilbydes uden ansøgning. Understøttelse kan ydes som engangsydelse eller som periodisk ydelse gennem et nærmere fastsat tidsrum.

Uddeling til de legatmodtagere, der på sammenlægningstidspunktet var legatmodtager fra Herredsfoged Anker Westrups og hustru Henriette samt birkedommer Peter Lauritz Petersons Legat, sker på livstid under forudsætning af, at legatmodtagerne fortsat opfylder betingelserne.

§ 7 

Spørgsmål om adgang til understøttelse kan ikke gøres til genstand for rettergang, men afgøres af bestyrelsen.

§ 8

Fonden afholder hvert år generalforsamling i forbindelse med Den Danske Dommerforenings ordinære generalforsamling.

Fondens anliggender varetages af en bestyrelse på 3 medlemmer, der vælges ved almindeligt flertalsvalg blandt Den Danske Dommerforenings Bestyrelse.

§ 9 

Fondens regnskabsår løber fra den 1. august til 31. juli. Regnskabet revideres af en godkendt forvaltningsafdelings revisor. Årsregnskabet forelægges til godkendelse af generalforsamlingen.

§ 10

Fondens midler skal holdes adskilt fra Dommerforeningens midler og anbringes på en efter bestyrelsens skøn betryggende måde.

§ 11 

Alle beslutninger, herunder vedtægtsændringer, træffes ved simpel flertal. Til beslutning om fondens opløsning kræves dog to tredjedele af de afgivne stemmer. I tilfælde af fondens opløsning skal dens formue anvendes i overensstemmelse med formålsbestemmelsen. Såfremt dette ikke er muligt, kan formuen med Civilstyrelsens godkendelse anvendes helt eller delvist til velgørende formål.

 

                                                København den 16. marts 2016

                        Bestyrelsen for Den Danske Dommerforenings Understøttelsesfond

 

             Mikael Sjöberg                  Elisabet Michelsen           Lone Bach Nielsen               

Vedtægter til understøttelsesfonden

Udskriv denne side