Det Socialfaglige Nævn vedrørende Magtanvendelse overfor Borgere med Handicap

Til Social-, Bolig- og Ældreministeriet

 

Ved mail af 23. maj 2024 har Social-, Bolig- og Ældreministeriet hørt Dommerforeningen over et udkast til bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter lov om social service.

Dommerforeningen har ikke bemærkninger til udkastet, men finder derimod anledning til at knytte bemærkninger til den nu vedtagne ændring af serviceloven (L188), hvor der med § 130 a oprettes Det Socialfaglige Nævn vedrørende Magtanvendelse overfor Borgere med Handicap.

Dommerforeningen blev i februar 2024 hørt over et udkast til lovforslaget og havde i den forbindelse ikke bemærkninger til den da foreslåede ordning, hvor der blev lagt op til, at det nye nævns formand (og stedfortrædere) skulle være dommer, og at den pågældende skulle udpeges af vedkommendes retspræsident. Efter fast praksis ville dette indebære, at Dommerforeningen på vegne af byretspræsidenterne ville indstille en byretsdommer til hvervet, som så ville blive formelt udpeget af den pågældende retspræsident.

Foreningen kan imidlertid konstatere, at ordningen ved lovforslagets fremsættelse den 30. april 2024 og senere vedtagelse den 4. juni 2024 er blevet ændret, således at formanden (og dennes stedfortrædere) nu i stedet skal være ”byretsdommer, fuldmægtig ved domstolene eller pensioneret dommer eller fuldmægtig, der er tilkaldt for at virke som dommer eller fuldmægtig”. Det forudsættes i den forbindelse, at det overlades til retspræsidentens skøn, om der skal udpeges en dommer eller en fuldmægtig mv. I bemærkningerne til forslaget er der henvist til, at dette vil svare til den ordning, som i flerårsaftalen af 22. november 2023 for domstolenes økonomi 2024-27 er etableret for hvervet som mødeleder i børne og ungeudvalgene. Derudover forudsættes det, at formandshvervet vil være bibeskæftigelse, og der henvises i den forbindelse til, at dette vil være i overensstemmelse med retsplejelovens § 47 a, stk. 1. Dommerforeningen er ikke blevet hørt til denne ændring af ordningen.

Spørgsmålet om varetagelse af hvervet som nævnsformand af andre domstolsjurister end aktive dommere er et retspolitisk spørgsmål, som Dommerforeningen ikke på nuværende tidspunkt skal udtale sig om, men det er foreningens opfattelse, at der med den nu vedtagne bestemmelse i servicelovens § 130 a tilsyneladende er sket en sammenblanding af to ordninger, som vil kunne give anledning til problemer i forbindelse med udpegningen af nævnsformanden (og dennes stedfortrædere).

Der er således etableret et landsdækkende nævn, hvor hvervet som formand (og stedfortræder) for dommeres vedkommende vil være bierhverv, som skal varetages i fritiden og efter reglerne om i retsplejelovens §§ 47-47f. Som anført sker udpegningen af byretsdommere til sådanne hverv i praksis efter indstilling fra Dommerforeningen. Dommerfuldmægtige er derimod ikke omfattet af reglerne om bierhverv, og det er ikke muligt for Dommerforeningen at indstille formands- og stedfortræderkandidater fra denne personalegruppe. Nævnet adskiller sig således væsentligt fra ordningen med børne og ungeudvalgene, som er forankret i de enkelte retskredse, og hvor hvervet som mødeleder netop ikke er bibeskæftigelse, men udføres som en del af dommerens eller fuldmægtigens hovederhverv og altså i dennes arbejdstid. Det er derfor uklart, hvordan udpegningen af formand og stedfortrædere vil skulle foregå.

Da det forudsættes, at nævnet skal mødes en gang om ugen, og at antallet af stedfortrædere skal aftales med bl.a. Dommerforeningen, må det forventes, at de nævnte forhold vil komme til at indgå i overvejelserne om nævnets sammensætning.

Der henvises til ministeriets sagsnr. 2024-1770.

 

På vegne af

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Udskriv denne side