Udkast til bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i kriminalforsorgens efterretningsdatabase (KrimIntel)

Til Justitsministeriet

 

Ved mail af 29. maj 2024 har Justitsministeriet hørt Dommerforeningen over udkast til en række bekendtgørelser, som skal udstedes i forbindelse med gennemførelsen af Bandepakke IV.

Dommerforeningen afgav den 8. marts 2024 høringssvar vedrørende den lovpakke, som skulle gennemføre bandepakken, og foreningen har ikke derudover bemærkninger til de bekendtgørelser, som nu udspringer af lovændringerne.

Foreningen finder derimod anledning til at knytte bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i kriminalforsorgens efterretningsdatabase (KrimIntel), hvor det i § 3 er anført, at der i KrimIntel kan foretages registrering af oplysninger om indsatte og personer, som indsatte har kontakt til. Dette omfatter efter § 3, stk. 2, bl.a. helbredsoplysninger, oplysninger om race eller etnisk oprindelse, oplysninger om politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning og oplysninger om seksuelle forhold eller seksuel orientering, og registrering kan alene ske, når det er ”nødvendigt” af hensyn til ordens- eller sikkerhedsmæssige forhold, kriminalforsorgens eller andre myndigheders indsats mod radikalisering eller ekstremisme eller af hensyn til at bekæmpe og forebygge kriminalitet.

Det følger imidlertid af § 10, stk. 2, i retshåndhævelsesloven (lov nr. 410 af 27. april 2017 om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger), at sådanne følsomme personoplysninger kun kan behandles, når det er ”strengt nødvendigt”, og der synes derfor at være uoverensstemmelse mellem lovens og bekendtgørelsesudkastets kriterie for registrering og behandling af denne type oplysninger. Det bemærkes i den forbindelse, at det følger af forarbejderne til straffuldbyrdelseslovens § 66 b, at kriminalforsorgens behandling af oplysninger i bl.a. KrimIntel netop skal ske indenfor rammerne af retshåndhævelseslovens §§ 4, 9 og 10.

Der henvises til ministeriets sagsnr. 2024-06490.

 

På vegne af

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Udskriv denne side