Udkast til ny lov om fravigelse fra obligatorisk digital selvbetjening

Digitaliseringsstyrelsen

Ved mail af 5. januar 2023 har Digitaliseringsstyrelsen hørt Dommerforeningen over et udkast til ny lov om fravigelse fra obligatorisk digital selvbetjening.

Udkastet har været behandlet i Dommerforeningens bestyrelse.

Digitaliseringsstyrelsen lægger med sit forslag op til, at der på alle offentlige områder, hvor der efter særlovgivningen findes en obligatorisk digital selvbetjeningsløsning, som kan fraviges, skal etableres en ordning, hvorefter en borger, som allerede er fritaget for Digital Post, uden videre også skal have ret til fritagelse fra anvendelsen af den pågældende digitale løsning.

Det er efter formuleringen af lovforslaget og bemærkningerne til dette ikke umiddelbart klart, om det er hensigten, at også domstolenes digitale sagsportal, som har hjemmel i retsplejelovens § 148 a, skal omfattes af den foreslåede ordning. Digitaliseringsstyrelsen har dog på Dommerforeningens forespørgsel oplyst, at sagsportalen vurderes at blive omfattet af forslaget.

På den digitale sagsportal anlægges og behandles størstedelen af domstolenes civile sager, og portalen anvendes af alle sagens parter, dvs. civile borgere, virksomheder og myndigheder. Den ret, hvor en sag verserer, kan efter retsplejelovens § 148 a, stk. 4, træffe beslutning om, at en part fritages fra anvendelse af portalen, hvis der foreligger særlige forhold, som gør, at den pågældende ikke kan forventes at kunne anvende denne. Af forarbejderne til bestemmelsen fremgår, at retten ved denne vurdering bl.a. kan lægge vægt på kognitive og fysiske funktionsnedsættelser, social udsathed, sprogvanskeligheder og manglende adgang til computer som følge af institutionsanbringelse. Det kan i den forbindelse også indgå, at den pågældende er fritaget for Digital Post, men der vil stadig skulle foretages en konkret vurdering, idet betingelserne for fritagelse for Digital Post ikke er sammenfaldende med vurderingen af, om borgeren kan føre sin sag digitalt. Det har i den forbindelse også væsentlig betydning, at borgeren ofte vil være repræsenteret af en professionel repræsentant, som er i stand til at behandle sagen digitalt, selv om borgeren ikke selv er det.

Efter karakteren af den vurdering, retten skal foretage, og da der er tale om en judiciel afgørelse, som kan kæres efter reglerne i retsplejeloven, er det Dommerforeningens opfattelse, at det ikke vil være hensigtsmæssigt, hvis kompetencen til at træffe beslutning om fritagelse fra sagsportalen i en række tilfælde reelt henlægges til kommunalbestyrelserne i forbindelse med deres afgørelser om fritagelse for Digital Post efter § 5, stk. 1, i lov om Digital Post fra offentlige afsendere. Det bør derfor fremgå af loven eller dennes forarbejder, at ordningen ikke finder anvendelse for domstolenes sagsportal.

Dommerforeningen har sendt kopi af dette svar til Domstolsstyrelsen.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg, Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Udskriv denne side