Udkast til forslag til lov om ændring af udleveringsloven

Til Justitsministeriet, Straffuldbyrdelseskontoret

 

Ved mail af 4. juli 2023 har Justitsministeriet hørt Dommerforeningen over et udkast til forslag til lov om ændring af udleveringsloven (Overførsel af kompetence i sager vedrørende anmodning om samtykke til yderligere strafforfølgning).

Det fremgår af forslaget, at eventuelle merudgifter vil blive håndteret inden for myndighedernes eksisterende økonomiske rammer.

Efter drøftelse i Dommerforeningens bestyrelse skal foreningen gøre opmærksom på, at enhver merudgift inden for de rammer, domstolene for tiden arbejder under, må tages fra andre områder og derfor meget sandsynligt vil have konsekvenser for sagsbehandlingstiderne.

Udkastet giver derudover ikke foreningen anledning til bemærkninger.

Der henvises til ministeriets sagsnr. 2023-0039-0818.

 

På vegne af

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Udskriv denne side