Høringssvar om dansk juridisk eksamen

Justitsministeriet

Nordatlantkontoret

 

Ved mail af 24. februar 2022 har Justitsministeriet, Nordatlantkontoret, anmodet Dommerforeningen om en udtalelse over udkast til skrivelse om retsplejelovens krav om dansk juridisk eksamen for beskikkelse som dommer eller advokat eller ansættelse som offentlig anklager m.v.

Skrivelsen har været behandlet på et møde i Dommerforeningens bestyrelse.

Det fremgår af skrivelsen og det medsendte materiale, at bachelor- og kandidatuddannelsen på Færøernes Universitet er af nyere dato.

I den anledning skal man meddele, at man ikke på nuværende tidspunkt har tilstrækkeligt grundlag for eventuelle bemærkninger.

Der henvises til 2021-491-0089.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Udskriv denne side