Høringssvar om granskningskommssioner

Ved mail af 12. februar 2021 har Justitsministeriet hørt Dommerforeningen over et forslag til lov om undersøgelseskommissioner og retsplejeloven (Indførelse af granskningskommissioner, Folketingets samtykke til nedlæggelse af undersøgelseskommissioner m.v.).

Lovudkastet har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse.

Det fremgår af bemærkningerne til lovudkastet, at  nye granskningskommissioner, der nedsættes af og forankres i Folketinget, supplerer de kendte undersøgelseskommissioner, og at de retsgarantier, der er indbygget i lov om undersøgelseskommissioner, videreføres.  

Dommerforeningen finder det positivt, at det i bemærkningerne direkte siges, at gennemførelsen af undersøgelser i granskningskommissioner vil skulle tage udgangspunkt i den grundlæggende struktur for undersøgelseskommissioner, herunder for så vidt angår kommissionens uafhængighed og de involverede personers retssikkerhed.

Dommerforeningen bemærker endvidere, at granskningskommissioner ligesom undersøgelseskommissioner er selvstændige, uafhængige kollegiale myndigheder, der selv tilrettelægger deres undersøgelse. Det indebærer efter bemærkningerne blandt andet, at Folketinget i kommissoriet alene vil kunne opfordre kommissionen til at afslutte sit arbejde inden en nærmere angiven frist, men at Folketinget ikke vil kunne udstede retligt bindende instruktioner til kommissionen herom. Kommissionen kan således ikke tilpligtes at afgive sin beretning, førend kommissionen vurderer, at dette kan ske på en fyldestgørende og retssikkerhedsmæssigt betryggende måde. Endelig fremgår det, at Folketinget kan anmode om kommissionens generelle orienteringer om undersøgelsens fremdrift.

Den nye undersøgelsesform skal kunne gennemføres hurtigere end undersøgelseskommissioner efter de hidtil gældende regler.

Det er Dommerforeningens opfattelse, at en forudsætning herfor blandt andet er, at kommissoriet er kortfattet og præcist.

Herom siges det i bemærkningerne til lovudkastet blandt andet, at granskningskommissioner alene skal anvendes i de tilfælde, hvor der er behov for en undersøgelse af afgrænset karakter, det vil sige målrettet undersøgelse af relativt afgrænsede forhold. Videre siges det, at granskningsudvalget, der fastlægger kommissoriet for undersøgelsen, forpligtes til at tilstræbe et afgrænset kommissorium, så kommissionen kan afslutte sit arbejde inden for et år efter nedsættelsen af kommissionen. Hertil kan Dommerforeningen tilføje, at tidshorisonten i væsentlig grad hænger sammen med, hvor hurtigt Folketinget kan stille det nødvendige sekretariat til rådighed for granskningskommissionen.

Lovudkastet giver i øvrigt ikke anledning til bemærkninger.

 

Mvh

Mikael Sjöberg

 

Udskriv denne side