Bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om politiets virksomhed og retsplejeloven (Tryghedsskabende opholdsforbud, mv.)

Justitsministeriet har ved brev af 14. januar 2021 (sagsnr. 2020-10-0606) anmodet om eventuelle bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om politiets virksomhed og retsplejeloven (Tryghedsskabende opholdsforbud, forbud mod deltagelse i nattelivet og udvidet adgang til beslaglæggelse af værdigenstande).

Lovudkastet har været drøftet på et bestyrelsesmøde i Dommerforeningen.

Dommerforeningen bemærker, at de forslag, der er indeholdt i lovudkastet, efter foreningens opfattelse i første række må anses for politisk begrundede, og at foreningen på den baggrund ikke ønsker at fremkomme med bemærkninger hertil.

Lovudkastet indeholder imidlertid på side 19 og 72 anvisninger på, hvornår der almindeligvis må antages at foreligge tilregnelse i relation til overtrædelse af et opholdsforbud. Dommerforeningen finder anledning til at understrege, at det altid vil bero på domstolenes frie bevisvurdering, om anklagemyndigheden har ført det til domfældelse fornødne bevis for, at den pågældende har handlet forsætligt eller groft uagtsomt, jf. retsplejelovens § 880, således som dette også anføres i tilknytning til de nævnte afsnit. Dommerforeningen går på den baggrund ud fra, at det ikke har været hensigten med de nævnte afsnit at søge at normere retternes frie bevisvurdering, der må anses for et grundlæggende element i den danske retspleje.

Lovudkastet indeholder i pkt. 3 i de almindelige bemærkninger et afsnit om udkastets forhold til grundloven (§ 79) og Danmarks internationale forpligtelser, herunder Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og databeskyttelseslovgivningen. Dommerforeningen bemærker, at spørgsmålet om den endelige lovgivnings forhold til de nævnte regler vil kunne blive indbragt for domstolene, og at foreningen derfor ikke finder at burde udtale sig herom på nuværende tidspunkt.

Efter Dommerforeningens opfattelse vil forslaget om opholdsforbud i nattelivet komme til at omfatte et betydeligt antal sager ved domstolene. Det vil dermed vil få mærkbare ressourcemæssige konsekvenser for domstolene.

Der vil i de enkelte sager – som oftest under medvirken af domsmænd –  skulle foretages en konkret vurdering af de forhold, som er forudsat med lovforslaget (fare for gentagelse, proportionalitet mv.). Der er tale om en ganske følelig sanktion, som i sig selv må forventes at give anledning til bevisførelse, længere procedurebemærkninger og omfattende yderligere voteringer.

Medmindre domstolene som led i vedtagelsen af lovudkastet tilføres de nødvendige ressourcer, må det derfor forventes, at et betydeligt antal sager ved domstolene vil tage længere tid at behandle sammenlignet med i dag. Dette vil selvsagt påvirke sags­be­hand­lingstiden negativt.

Foreningen bemærker i øvrigt, at det ved vurderingen af forslagets økonomiske konsekvenser for det offentlige  endvidere bør medregnes, at der mindst må forventes et tilsvarende højere tidsforbrug for de beskikkede forsvarere – med deraf følgende udgifter for statskassen.

Dommerforeningen er bekendt med landsretternes høringssvar, som man kan tilslutte sig.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg

Udskriv denne side