Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om ændring af dansk indfødsret og udlændingeloven (Ophævelse af solnedgangsklausul)

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Udlændinge- og Integrationsministeriet har ved mail af 25. august 2020 anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til forslag til udkast til forslag til lov om ændring af lov om ændring af dansk indfødsret og udlændingeloven (Ophævelse af solnedgangsklausul) (UIM Id: 1368138).

Lovforslaget har været drøftet på et møde i Dommerforeningens bestyrelse.

Ved forslaget fremsættes der forslag til at ophæve solnedgangsklausulen i lov nr. 1057 af 24. oktober 2019 om ændring af lov om dansk indfødsret og udlændingeloven (Fratagelse af statsborgerskab fra fremmedkri­gere m.v.), således at det også efter den 1. juli 2021 vil være muligt administrativt at fratage en person sit danske statsborgerskab, hvis en person med dobbelt statsborgerskab har udvist en handlemåde, som er til alvorlig skade for landets vitale interesser.

Loven om ophævelse foreslås at træde i kraft den 1. januar 2021.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget bl.a., at der siden lovens vedtagelse er truffet afgørelse om administrativ fratagelse af dansk statsborgerskab i 5 sager vedrørende personer, som opholder sig i udlandet. I 3 af sagerne har de pågældende personer og deres partsrepræsentanter efter at have modtaget afgørel­ser­ne i e-boks påklaget den administrative afgørelse om fratagelse af statsborgerskab til domstolene. I sagerne er indbringelse for domstolene sket inden 4 uger efter afgørelsens meddelelse, og reglerne om partsindsigt er blevet iagttaget. Der er endnu ikke afsagt dom i nogen af sagerne.

Dommerforeningen finder anledning til at påpege, at det synes unødvendigt så tidligt at fremsætte forslag om ophævelse af solnedgangsklausulen og det allerede med virkning fra den 1. januar 2021. Det foreliggende materiale til vurdering af loven er talmæssigt spinkelt, og der foreligger endnu ikke  domstolsafgørelser i de sager, der er indbragt for domstolene.

Dommerforeningen skal derfor opfordre til at udskyde lovforslaget til foråret 2021 med henblik på inden da at kunne få et mere udbygget grundlag for at vurdere, om solnedgangsklausulen bør ophæves eller forlænges.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Udskriv denne side