Udkast til forslag til lov om ændring af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) m.fl.

Til Justitsministeriet

 

Ved mail af 11. marts 2024 har Justitsministeriet hørt Dommerforeningen over et udkast til forslag til lov om ændring af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET), lov om etablering af et udvalg om forsvarets og politiets efterretningstjenester og lov om beskyttelse af whistleblowere (Styrkelse af tilsynet med efterretningstjenesterne).

Udkastet har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse.

Fastlæggelsen af indholdet, omfanget og karakteren af det parlamentariske tilsyn med efterretningstjenesterne er rets- og sikkerhedspolitiske spørgsmål, som Dommerforeningen som udgangspunkt ikke ønsker at udtale sig om. Dommerforeningen finder dog anledning til at knytte bemærkninger til udkastets forslag om sammensætningen af Tilsynet med Efterretningstjenesterne, idet dette vedrører domstolenes rolle i tilsynet (udkastets § 1, nr. 1).

Der lægges med udkastet op til at ændre reglerne om tilsynets sammensætning, bl.a. så det ikke længere vil være et krav, at formanden skal være landsdommer. En landsdommer vil dog stadig kunne udpeges som formand, hvis det vurderes hensigtsmæssigt af hensyn til tilsynets sammensætning, ligesom dommere i øvrigt vil kunne være medlem for at sikre tilsynets juridiske kompetencer. Med udkastet lægges der desuden op til, at udpegningen af samtlige medlemmer af tilsynet – herunder eventuelle dommere – fremover skal ske efter drøftelse med Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne.

Det er et politisk valg, i hvilket omfang man i råd, nævn, udvalg og tilsyn m.v. ønsker dommerdeltagelse, herunder på formandsposter. Når dommere varetager sådanne hverv, er det – ud over de pågældendes juridiske kvalifikationer – oftest begrundet i deres uafhængighed såvel generelt som i forhold til de myndigheder, hvervet vedrører. Af samme grund sker udpegning af dommere typisk gennem indstilling fra domstolene selv, fx Dommerforeningen eller landsretspræsidenterne. Dette er således også tilfældet for det nuværende Tilsyn med Efterretningstjenesterne, hvor det i forarbejderne til PET-loven (LFF nr. 161 af 27. februar 2013) er anført, at det med kravet om, at formanden skal være landsdommer og skal udnævnes efter indstilling fra præsidenterne, understreges, ”at hvervet varetages af en person, der i sin hovedstilling er uafhængig af regering og administration”, ligesom det opnås, ”at formandshvervet bestrides af en person, der er vant til at vurdere retlige og bevismæssige spørgsmål”.

Det er Dommerforeningens indtryk, at behovet for uafhængighed og stærke juridiske kompetencer, herunder erfaring med vurdering af bevismæssige spørgsmål, også fremover må forventes at blive centralt for Tilsynet med Efterretningstjenesterne – ikke mindst i lyset af den foreslåede udvidelse af tilsynets kompetence til også at omfatte PET’s operative opgaver. Disse behov afspejles desuden i udkastets bemærkninger om tilsynets sammensætning, hvor der beskrives krav til uafhængighed af både centraladministrationen og Folketinget, og hvor det anføres, at bl.a. dommere vil kunne bidrage med de fornødne juridiske kompetencer.

Det er imidlertid Dommerforeningens opfattelse, at der med forslaget om, at samtlige medlemmer af tilsynet fremover skal udpeges efter drøftelse med Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne, samlet set vil ske en svækkelse af tilsynets uafhængighed, idet ansvaret for tilsynets sammensætning herefter alene vil ligge hos regeringen og udvalget og ikke tillige hos de uafhængige domstole.

Dommerforeningen skal derfor opfordre til, at det overvejes, at udpegning af dommere til tilsynet – som formand eller som medlem – ikke betinges af godkendelse fra et udvalg hos den lovgivende magt, men at det i stedet sker efter de sædvanlige ordninger for udpegning af dommere til råd, nævn, udvalg og tilsyn m.v., som er tilrettelagt af hensyn til både domstolenes og de enkelte dommeres uafhængighed. Dette vil navnlig sige, at udpegning sker efter indstilling fra Dommerforeningen eller præsidenterne for Østre Landsret og Vestre Landsret.

Der henvises til ministeriets sagsnr. 2023-10716.

 

På vegne af

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Udskriv denne side