Udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service m.fl.

Til Social-, Bolig- og Ældreministeriet

 

Ved mail af 27. februar 2024 har Social-, Bolig- og Ældreministeriet hørt Dommerforeningen over et udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, lov om opkrævning af underholdsbidrag og forskellige andre love (Ændringer af reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten og om forældelse af underholdsbidrag m.v.).

Udkastet har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse.

Dommerforeningen noterer sig, at det foreslås, at der som § 130 a i serviceloven indsættes en bestemmelse om oprettelse af Det Socialfaglige Nævn vedrørende Magtanvendelse overfor Borgere med Handicap, og at formanden, der skal være dommer, beskikkes af social- og boligministeren efter udpegning af vedkommende retspræsident, jf. herved også retsplejelovens § 47 a, stk. 3. Det fremgår endvidere, at Social- og boligministeren kan henlægge andre opgaver til nævnet, og at ministeren fastsætter en forretningsorden for nævnet. Dommerforeningen skal anmode om at blive hørt i forhold til såvel nye opgaver for nævnet som en forretningsorden for nævnet.

Lovforslaget giver ikke herudover foreningen anledning til bemærkninger.

Der henvises til ministeriets sagsnr. 2023-9117.

 

På vegne af

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

 

Udskriv denne side