Høringssvar vedrørende skærpelse af straffen for trusler m.m.

Justitsministeriet har ved brev af 21. september 2018 anmodet om Dommerforeningens eventuelle bemærkninger til udkast til forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for trusler, chikane og hærværk mod personer i offentlig tjeneste eller hverv) -  j.nr. 2018-731-0030.

 

Lovudkastet har været drøftet på et bestyrelsesmøde i Dommerforeningen.

 

Dommerforeningen har ingen bemærkninger udover, at det synes overflødigt at indføje bestemmelsen i § 291, stk. 4, under hensyn til den allerede gældende bestemmelse i straffelovens § 81, nr. 14, der blev indført ved lov nr. 1728 af 27. december 2016.

 

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg

Høringssvar vedr. skærpelse af straffen for trusler mv.pdf

Udskriv denne side