Initiativer mod parallelsamfund

Justitsministeriet har ved brev af 17. august 2018 (sagsnr. 2018-731-0029) anmodet om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, pasloven og politiloven (Initiativer mod parallelsamfund).
 
Udkastet til lov har været drøftet på et bestyrelsesmøde i Dommerforeningen.
 
Forslaget er udpræget politisk, og Dommerforeningen vil derfor ikke udtale sig om forslaget.
 
Dommerforeningen finder dog anledning til at påpege, at det i bemærkningerne om de økonomiske konsekvenser af lovforslaget er anført, at ”det ikke (at) ville medføre merudgifter af betydning for politiet, anklagemyndigheden eller domstolene til behandling af straffesager, idet det forudsættes, at de pågældende sager vil blive ført uafhængigt af, om straffen…”
 
Efter straffordoblingen for de banderelaterede forbrydelser, f.eks. våbenbesiddelse i det offentlige rum, har man kunnet notere sig en betydelig stigning i antallet af nævningesager, fordi strafpåstanden er nu er over 4 år. Noget tilsvarende må forventes at ske med en lang række af de sager, hvor kriminaliteten er begået i en skærpet strafzone.
 
Det er muligt, at lovudkastet isoleret set ikke vil medføre merudgifter til domstolenes drift, men den omstændighed, at sager går fra domsmandssager til nævningesager vil uden tvivl indvirke på de i forvejen belastede berammelsestider.
Med venlig hilsen
Mikael Sjöberg

Udskriv denne side