Om ændring af retsplejeloven (Dommeres fremtræden i retsmøder)

I skrivelse af 12. november 2008 har Justitsministeriet anmodet Dommerforeningen om en udtalelse vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Dommeres fremtræden i retsmøder).

I den anledning bemærkes, at Dommerforeningens bestyrelse finder det stærkt beklageligt, at der lægges op til lovgivning om dommeres fremtræden og påklædning i retten.

Det anføres i bemærkningerne til forslaget, at de foreslåede regler er nødvendige, "idet det er af væsentlig samfundsmæssig betydning at understøtte befolkningens almindelige respekt for og tillid til domstolene som den dømmende magt."

Dommerforeningen er uforstående over for dette synspunkt, idet det er foreningens opfattelse, at domstolene allerede nyder stor respekt og tillid i befolkningen, og at forslaget ikke tjener til at understøtte denne respekt og tillid. Tværtimod kan forslaget ses som udtryk for en bekymrende mistillid til domstolene fra regeringens side.

Det nævnes tillige i bemærkningerne, "at religiøse spørgsmål i de senere år har spillet en stigende rolle i den offentlige debat her i landet bl.a. i lyset af indvandringen af personer med forskellig religiøs baggrund, og at spørgsmål om religiøst tilhørsforhold m.v. i den forbindelse generelt er blevet væsentligt mere kontroversielle end tidligere. Efter regeringens opfattelse er det væsentligt, at der ved domstolene ... tages højde for denne ændrede situation, således at dommerne i retsmøder ... undlader at tilkendegive et bestemt religiøst eller politisk tilhørsforhold m.v."

Det forudsættes herved, at dommere hidtil ikke har undladt dette, hvilket må bero på manglende viden om danske dommeres adfærd og holdning til grundlæggende krav om dommeres uafhængighed, upartiskhed og neutralitet.

Der er således ingen eksempler på, at en dommer har fremtrådt i retten på en måde, som kunne give anledning til at drage dommerens upartiskhed og neutralitet i tvivl.

Dommerforeningens bestyrelse vedtog i august 2007 følgende udtalelse om dommeres fremtræden i retten:

"En dommer skal ikke blot være uafhængig og upartisk, men også fremstå uafhængig og upartisk. En dommer skal dømme efter loven ­ og kun den ­ og bør ved sin adfærd og fremtræden sikre, at retten fremstår værdig, neutral og upartisk. Den måde, dommere fremtræder i retten, er af væsentlig betydning for domstolenes troværdighed og befolkningens tillid til domstolene. Dommere må ikke favorisere nogen eller dømme under hensyn til egen tro og mening. Dommere bør i enhver henseende fremstå neutralt og derved understøtte den nødvendige tillid til, at den dømmende magt udøves alene på grundlag af loven."

Dommerforeningen er således helt enig i, at dommere ved deres fremtræden i retten bør sikre, at retten fremstår uafhængig, værdig, neutral og upartisk.

Det er imidlertid Dommerforeningens opfattelse, at spørgsmål om dommeres påklædning i retten ligesom andre spørgsmål om dommeretik bør overlades til dommerne selv, således som det anbefales i Europarådets rådgivende Dommerkomites Opinion No. 3 (Ethics and Liability of Judges para. 49, iii).

Den foreslåede regel om dommeres fremtræden i retsmøder er derfor unødvendig og irrelevant og alene egnet til at fjerne fokus fra de aktuelle problemer, som navnlig byretterne har på grund af manglende ressourcer.

I forbindelse med domstolsreformens ikrafttræden overvejede landets byretsdommere spørgsmålet om at indføre kapper i byretterne. På Dommerforeningens årsmøde i november 2007 afviste byretsdommerne imidlertid med stort flertal at indføre kapper.

På den baggrund kan Dommerforeningen ikke støtte et lovforslag herom, men må tværtimod udtrykke dyb forundring over, at regeringen har valgt at tilsidesætte dommernes mening om et spørgsmål, der i den grad berører dommernes daglige arbejde, og derved overtrådt den grænse for lovgivningsmagtens indblanding i den dømmende magts anliggender, som ellers hidtil har været respekteret.

Hvis forslaget om brug af kappe desuagtet gennemføres, bør brug af kappe i byretterne begrænses til hovedforhandlinger i nævninge- og domsmandssager.

Hovedforhandlinger i byretterne spænder lige fra hovedforhandlinger i omfattende nævningesager til hovedforhandlinger i familieretlige sager og sager om bøde for bagatelforseelser. Brug af kappe i de sidstnævnte sagstyper vil ikke tjene til at understøtte respekten for og tilliden til domstolene, men snarere skabe en unødvendig distance, som ikke vil være fremmende for behandlingen af disse sager.

I punkt 6 i de almindelige bemærkninger til lovudkastet er der ikke anført noget om lovforslagets økonomiske konsekvenser i tilfælde af, at forslaget gennemføres.

Dommerforeningen går ud fra som givet, at domstolene tilføres ekstra bevillinger svarende til det millionbeløb, som det vil koste at udstyre landets byretsdommere og dommerfuldmægtige med et passende antal kapper.

At lade domstolene selv afholde disse uønskede udgifter vil efter Dommerforeningens opfattelse være et meget dårligt signal at sende i en tid, hvor domstolene i alvorlig grad mangler ressourcer til gennemførelse af domstolsreformen, anskaffelse af it-udstyr i retslokalerne og meget andet.

Der henvises til sagsnr. 2008-740-0299.

Med venlig hilsen
Jørgen Lougart