Fagforeningsmæssige emner

Lønforhandlingerne m.v.

Efter sidste årsberetning er der indgået aftale om tillægsforbedringer til højesteretsdommerne, landsretspræsidenterne, præsidenten for Sø- og Handelsretten og byretspræsidenterne.

I foråret 2005 indgik finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg aftale om løn- og aftalevilkår for en tre-årig periode fra 1. april 2005. Ved aftalen opnåedes generelle lønforbedringer med i alt 5,76 %. Disse udbetales ratevis pr. 1. april 2005, 1. april 2006 og 1. april 2007 og er underkastet en reguleringsordning. Ordningen med cheflønspuljerne fortsætter. Den samlede cheflønspulje for den offentlige statssektor andrager cirka 75 millioner kroner, hvilket er ca. 6 millioner kroner mere end sidste aftaleperiode, hvor puljen ligeledes blev opskrevet med et større beløb. Herudover er der sket en forøgelse af Domstolsstyrelsens cheflønspulje med 6,666 millioner kroner, hvoraf en væsentlig del tilfalder dommerne. Puljerne er endnu ikke endeligt fordelt.

Herudover er det aftalt, at lønrammelønnen for lønramme 38 forhøjes med ca. 7.500 kr. årligt pr. 1. oktober 2006.

Tjenestemandspensionerne bliver reguleret med 1 % udover sædvanlig procentregulering af løn og pension.

Særlige feriedage omlægges således, at arbejdsgiveren med virkning fra ferieåret 2007/08 kan varsle de særlige feriedage afholdt med en måneds varsel, hvis dagene ikke er holdt inden den 1. januar eller afviklingstidspunktet ikke er fastlagt inden den 1. januar. Hvis dagene ikke er holdt ved ferieårets udløb, har den ansatte krav på kontant godtgørelse. Efter aftale kan dagene i stedet overføres til næste ferieår.

Udskriv denne side