Henvendelse til justitsministeren og retsordførerne om forhandlingerne om nyt politiforlig

Dato: 26. august 2020
Justitsminister Nick Hækkerup

Kære Nick Hækkerup

Jeg vedlægger til din orientering en kopi af et brev, jeg har sendt til formanden for Retsudvalget om de igangværende forhandlinger om et nyt politiforlig. De øvrige retsordførere har modtaget et omtrent enslydende brev.

I forhandlingerne om et nyt politiforlig indgår også anklagemyndigheden, der som bekendt er ledet før domstolene i straffesagskæden. Under flere møder har jeg haft lejlighed til at drøfte den nære sammenhæng i straffesagskæden med dig: påvirker man et led, får det konsekvenser for de efterfølgende led.

En ressourcetilførsel til anklagemyndigheden med henblik på at nedbringe en voksende sagspukkel dér, vil derfor uvægerligt ramme domstolene. Som forholdene er i dag, vil vi ikke være i stand til at opsuge denne yderligere volumen af sager. Tværtimod vil den ekstra sagstilførsel forøge sagsbehandlingstiden yderlige hos os. Det er sagt mange gange og dokumenteret bl.a. i Dommerforeningens rapport om dommernes arbejdsforhold.

Vi er underlagt et flerårsforlig, men tilføres anklagemyndigheden ressourcer nu, uden at man samtidig ser på domstolenes forhold, opstår der en flaskehals hos os.

Vi kan ikke reformere ud af problemet. Dommerforeningen deltager i løbende drøftelser med ministeriet om eventuelle forenklinger i straffesagskæden, men som påpeget bl.a. over for Preben Bang Henriksen i nedenstående brev, mener jeg, at de lavt hængende frugter er høstet, og at der ikke kan hentes meget mere, uden at man går på kompromis med retssikkerheden..

Det er derfor er det mit håb, at I inddrager domstolene i jeres forhandlinger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Direkte: + 45 99 68 65 01/ + 45 21 66 18 49

 

Kære Preben Bang Henriksen

I disse dage forhandler I et nyt politiforlig.

I regeringens udspil – ”trygheden først – et politi der er dér, hvor danskerne har brug for det, er et af temaerne ”Mindre sagsbunker og kortere sagsbehandlingstider.

Regeringen vil sikre flere hænder til behandling af straffesager i politiet og anklagemyndigheden. Forventningen er, at ressourcetilførslen alt andet lige vil nedbringe sagsbunken med 35-40 % i politiet og 40-45 % i anklagemyndigheden.

Dommerforeningen har naturligvis ingen bemærkninger til, at regeringen vil styrke anklagemyndigheden. Det er en politisk beslutning, som henset til forårets og sommerens debat om sagsbehandlingstiden og antallet af uekspederede sager hos anklagemyndigheden er forståelig.

Politi- og anklagemyndighed er de to første led i den såkaldte straffesagskæde. Domstolene indgår som det næste led. Man skal derfor holde sig for øje, at styrker man anklagemyndigheden som foreslået og med det mål, at sagsbunken er halveret om to til tre år, vil man blot overføre problemet til domstolene.

Vi to har gennem talrige møder drøftet problemet og sammenhængen i straffesagskæden.

Som påpeget blandt andet i en rapport udgivet af Dommerforeningen i juni 2020 om dommernes arbejdsforhold, er sagsbehandlingstiden de seneste 5 år i straffesagerne steget med næsten en tredjedel. Årsagen hertil, er at antallet af domsmandssager og nævningesager er steget meget de senere år, uden at domstolene er tilført tilsvarende ressourcer. Tværtimod har domstolene været underlagt årlige besparelser, og antallet af dommerfuldmægtige og kontorfunktionærer, der beskæftiger sig med straffesager, er reduceret betydeligt. Rapporten er baseret på tal fra Domstolsstyrelsen.

Jeg ved, at du meget gerne ser, at vi reformerer os ud af problemerne.  Gennem de senere år er straffesagskæden gennemgået med henblik på at forenkle, smiddigøre og forkorte processen i de enkelte led og på tværs af myndighederne. Mange ændringer er foretaget og flere endda ved lov. Dommerforeningen er i løbende drøftelser med Justitsministeriet om yderligere forenklinger. Vi indgår positivt i drøftelserne, men det er min opfattelse, at de lavt hængende frugter er høstet, og at vi er noget dertil, at der næppe kan hentes noget væsentligt uden, at man samtidig går på kompromis med retssikkerheden.

En ressourcetilførsel til anklagemyndigheden uden samtidig at tilføre domstolene ressourcer, vil derfor blot flytte problemet fra anklagemyndigheden til domstolene og yderlig forlænge sagsbehandlingstiden der.

Jeg håber derfor, at I også inddrager domstolene i jeres drøftelser.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Direkte: + 45 99 68 65 01/ + 45 21 66 18 49

 

Udskriv denne side