Brev til Statsministeriet

Dato: 20. februar 2019

Kære statsminister

 

Jeg har fået en kopi af et brev, som min kollega, formanden for den polske dommerforening, Justitia, har sendt til kommissær Franz Timmermanns.

 

Brevet er ret langt, men i korthed udtrykker formanden (på ny) bekymring  for situationen i  det polske retsvæsen. Som bekendt afsagde EU domstolen en dom i efteråret, hvor polakkerne blev pålagt at rulle en reform af Højesteret tilbage. Regeringen fulgte dommen og genansatte de tvangspensionerede dommere, herunder Højesteretspræsidenten.

 

Det var i sig selv positivt, at polakkerne for en gang skyld lyttede til det internationale samfund og de mange kritiske røster, heriblandt danske, der de sidste par år, har været rettet mod den polske regerings fremfærd mod domstolene.

 

Problemerne er imidlertid langt fra overståede. Formanden beskriver , hvorledes den polske justitsminister nu i stedet for ”reformer” af justitsvæsenet har valgt at indlede en række disciplinærsager mod udvalgte polske dommere. Opmærksomheden har særligt samlet sig om de dommere, der har ytret sig kritisk om regeringens reformer eller på anden måde markeret sig. Blandt de sidstnævnte er dommere, der har stillet EU-domstolen såkaldt præjudicielle spørgsmål – altså spørgsmål om EU-rettens fortolkning i Polen!

 

Sådanne disciplinærsager er ødelæggende for et retssamfund.  Det er vanskeligt i dag at kalde Polen et retssamfund, og man kan med rette spørge sig, om Polen i dag lever op til Københavnererklæringen. Det utrolige er, at  det på helt demokratisk vis er lykkedes regeringen og et flertal i parlamentet at politisere domstolene i en sådan grad, at tre-delingen af magten er gjort helt illusorisk.

 

Jeg ved, at du tidligere i Rådet og i andre fora har udtalt din bekymring over udviklingen i Polen. Det skal du have tak for. Den seneste udvikling gør imidlertid, at jeg må opfordre dig til på ny at udtrykke din bekymring og eller kritik over for din polske kollega.

 

Erfaringen fra efteråret viser, at det hjælper, når I politikere i Rådet og over for Kommissionen udtrykker jeres bekymring og kritik over forholdene i Polen. Uden EU´s mellemkomst var de polske Højesteretsdommere næppe blevet genansat!

 

Mine europæiske formandskolleger retter en tilsvarende henvendelse til deres stats- og udenrigsministre, og Den europæiske Dommerunion (EAJ) har i vedlagte brev til Frantz Timmermanns bakket den polske dommerforening op.

 

Den europæiske Dommerunion holder til maj sit årlige møde i København, og her deltager blandt mange andre formanden for den polske dommerforening.  På mødet vil repræsentanter for alle Europas 42 dommerforeninger bakke deres polske kolleger op.

 

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg