Mailveksling mellem professor Frederik Waage og landsdommer Mikael Sjôberg

Dato: 29. maj 2024

Den 24. maj 2024:

Kære Sjöberg,

Jeg håber alt står vel til i landsretten, Dommerforeningen og den internationale dommerforening. Jeg skriver til dig (og evt. Dommerforeningens bestyrelse), fordi jeg har et forslag til et foredrag jeg meget gerne forestå på Dommerforeningens årsmøde til efteråret.

Jeg er gennem den senere tid blevet kontaktet af flere ordførere, der vedbliver med at ønske at drøfte muligheden for oprettelse af forvaltningsdomstole i Danmark. Der er et nyt beslutningsforslag på vej i Folketinget herom. Forrige år stemte en samlet opposition for et forslag om forvaltningsdomstole.

Personligt har jeg ikke en holdning til forvaltningsdomstole. Om de skal indføres er et politisk spørgsmål. Men de tilbagevendende spørgsmål om muligheden for at udnytte bestemmelsen i grundlovens § 63, stk. 2 mener jeg bør give anledning til nogle refleksioner hos domstolene over den måde sager mellem stat og borger bliver gennemført på i Danmark.

En refleksion kunne måske også føre til en afklaring af, i hvilket regi forvaltningsdomstole kan organiseres, hvis der måtte blive flertal for at føre planerne ud i livet. Kan der f.eks. være tale om at indrette dem efter en model svarende til boligretten og med enkelte justeringer i procesreglerne? For mig at se er det oplagt, at de fortsat ville skulle henhøre under Domstolsstyrelsen. For mig at se er det heller ikke naturgivent, at generalist-princippet skal opgives, fordi forvaltningsdomstole oprettes. Det kunne imidlertid være rigtig fornuftigt at få dommerne og Dommerforeningen på banen i diskussionen (eller i hvert fald blot at forberede dommerne på en diskussion, der kommer) og derfor stiller jeg gerne op på årsmødet for med afsæt i min forskning om det offentlige som procespart, komparative studier af udenlandske forvaltningsdomstole, og de aktuelle politiske ønsker.

Hører meget gerne fra jer hvis det skulle have interesse, og uddyber det også gerne for bestyrelsen hvis det ønskes. Hvis det har interesse for jer ville jeg have mulighed for at holde et indlæg på årsmødet enten den 3. eller 4.oktober. På det tidspunkt er det nævnte forslag efter alt at dømme fremsat i Folketinget.

Med de bedste hilsner

Frederik

Den 28. maj 2024:

Kære Frederik

Tak for din hilsen.

Og tak for dit tilsagn om at berige os på årsmødet med dine overvejelser om forvaltningsdomstole.

Desværre er vores årsmødeprogram helt fyldt op. Vi har for længst indgået aftaler med vores indlægsholdere, og selv om dit emne nok kunne påkalde sig megen interesse og debat, vil jeg nødigt aflyse allerede indgåede arrangementer.

Du har ret i at det i sidste instans er et politisk spørgsmål, men de gode politikere må gerne træffe deres afgørelse på et oplyst grundlag. Det medvirker jeg gerne til.

Mere end 2/3 af landet knap 400 dommere har bibeskæftigelse som formand for eller medlem af et råd og nævn. Vi har med andre ord forvaltningsproblematikken tæt inde på livet.

Det kan siges meget pro et contra, men ikke mindst ressourcemæssige overvejelser peger stærkt i retning af at beholde den – for Danmark – unikke situation vi har i dag i dag med 400 aktive dommere, hvoraf 2/3 i deres fritid har bibeskæftigelse inden for det område, som ville være forvaltningsretten. Det får mig til at mindes en diskussion jeg i tidernes morgen som ny formand havde om forvaltningsdomstole med Adam Wolf. Jeg tillod mig den gang retorisk at spørge ham, om han kunne opbygge en forvaltningsdomstol til 50 millioner kr. (svarende til dommernes bibeskæftigelse) samt naturligvis ”det løse” og ukendte beløb til sekretariater. Nu er det jo ikke kun penge, der skal afgøre sagen. Min opfattelse er, at vores system er effektivt, og at de nævnsafgørelser, der forelægges domstolene, gennemgående har et højt niveau.

Det er en levende debat, og vi vil følge, hvad der sker i Folketinget og følger op på vores bestyrelsesmøde i juni.      

Med venlig hilsen   

Mikael

Udskriv denne side