Udkast til forslag til lov om ændring af lov om undersøgelse af beslutningen om hjemsendelse af ledende medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste

Til Justitsministeriet – Stats- og menneskeretskontoret

 

Ved mail af 10. januar 2024 har Justitsministeriet hørt Dommerforeningen over et udkast til forslag til lov om ændring af lov om undersøgelse af beslutningen om hjemsendelse af ledende medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste (Udvidelse af undersøgelsen).

Udkastet har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse.

Spørgsmålet om udvidelse af undersøgelsen er af udpræget retspolitisk karakter, og Dommerforeningen skal af den grund ikke udtale sig nærmere om dette.

Der lægges med udvidelsen af undersøgelsen op til en forlængelse af kommissionens varighed fra 1 år til omkring 2½ år. Dommerforeningen knyttede i forbindelse med det oprindelige lovforslag bemærkninger til den ressourcemæssige betydning for domstolene, og foreningen finder det med udvidelsen relevant at gentage disse:

Dommeres og andre domstolsansattes deltagelse i kommissionsundersøgelser udgør en naturlig og – som de senere år har vist – regelmæssig del af domstolenes samlede virke. Selv om der i sagens natur er tale om midlertidige opgaver, og selv om der typisk også afsættes midler til at dække de involverede dommeres fravær fra deres hovedstillinger, indebærer kommissioner ikke desto mindre et ikke ubetydeligt ressourcetræk såvel for de embeder, som stiller medarbejdere til rådighed, som for domstolene som sådan. Det bemærkes i den forbindelse, at de dommere, der udpeges til undersøgelseskommissioner sædvanligvis er erfarne landsdommere. Det er vigtigt, at der tages højde for dette – både i det konkrete tilfælde og på mere overordnet plan.

Ovennævnte bemærkninger skal ses i lyset af det igangværende arbejde med implementering af domstolenes flerårsaftale.

Der henvises til ministeriets j.nr. 2023-08435.

 

På vegne af

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Udskriv denne side