Udkast til forslag til lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v. og forskellige andre love

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

 

Ved mail af 8. februar 2024 har Indenrigs- og Sundhedsministeriet hørt Dommerforeningen over et udkast til forslag til lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v. og forskellige andre love (Udmøntning af dele af forebyggelsesplanen målrettet børn og unge – tobak, nikotin og alkohol).

Udkastet har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse og giver foreningen anledning til følgende bemærkninger til den foreslåede ændring af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år i udkastets § 3, nr. 8:

Der lægges med forslaget op til, at Sikkerhedsstyrelsen i en forsøgsperiode på 2 år skal kunne gøre brug af 15-17-årige unge som kontrolkøbere i forbindelse med styrelsens kontrol af, om aldersgrænserne for salg af tobaksvarer mv. overholdes i fysiske butikker. Det fremhæves i bemærkningerne til forslaget, at dette alene vil blive foretaget i tilfælde, hvor Sikkerhedsstyrelsen forud for kontrollen ikke med rimelig grund har en mistanke om, at der fra det pågældende forretningssted foretages salg i strid med reglerne. Det anføres dog også, at brugen af unge kontrolkøbere vil skulle ske ud fra en risikobaseret tilgang med særligt fokus på steder, hvor regelefterlevelsen generelt forventes at være lav. Om forslagets baggrund er alene anført, at Sikkerhedsstyrelsens aktuelle kontrol forudsætter, at styrelsens medarbejdere er til stede til at overvære et salg, og at det derfor er sjældent, at kontrollen fører til politianmeldelser.

Det er Dommerforeningens opfattelse, at en myndigheds systematiske anvendelse af mindreårige til at foretage kontrol med erhvervsdrivende, som – i hvert fald ud fra myndighedens generelle betragtning – forventes ikke at overholde reglerne, er ganske vidtgående og må give anledning til såvel sikkerhedsmæssige som retssikkerhedsmæssige overvejelser.

Imidlertid er rammerne for den foreslåede ordning kun beskrevet på et helt overordnet plan, og det er ikke omtalt, hvorfor alternative fremgangsmåder – ud over styrelsens aktuelle kontrol – ikke er anvendelige. Ordningens rækkevidde er således uklar, og konsekvenserne for både kontrollanterne og de kontrollerede kan ikke umiddelbart overskues.

Der henvises til ministeriets sagsnr. 2023-4403.

 

På vegne af

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Udskriv denne side