Udkast til lov om ændring af udlændingeloven m.fl.

Til Udlændinge- og Integrationsministeriet

 

Ved mail af 29. juni 2023 har Udlændinge- og Integrationsministeriet hørt Dommerforeningen over et udkast til lov om ændring af udlændingeloven og lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (Styrkelse af udlændingemyndighedernes værktøjer til kontrol af udlændinge i forbindelse med indrejse i og ophold i Danmark).

Udkastets § 1, nr. 1-5, og § 2, er af retspolitisk karakter og giver som sådan ikke Dommerforeningen anledning til bemærkninger.

I udkastets § 1, nr. 6-8, foreslås der etableret en ordning med domstolsprøvelse af danske indsigelser mod udstedelse af et Schengenvisum. De økonomiske konsekvenser heraf fremgår ikke af lovudkastet, og det fremgår heller ikke, hvor mange sager der efter den foreslåede bestemmelse kan eller vil blive indbragt for retten. Dommerforeningen bemærker i denne forbindelse, at der er tale om en ny sagstype, og at alene den omstændighed, at der i afgørelsen skal deltage 3 dommere, alt andet lige må føre til et ikke ubetydeligt ressourcepres på domstolene.

Der henvises til ministeriets j.nr. 2023-8504.

 

På vegne af

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Udskriv denne side