Udkast til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v.

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

 

Ved mail af 29. november 2023 har Indenrigs- og Sundhedsministeriet hørt Dommerforeningen over et udkast til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (Styrkelse af mindreårige patienters rettigheder, anvendelse af metaldetektorer, videregivelse af oplysninger til politi i forbindelse med fælles udkørsel til borgere, m.v.).

Udkastet har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse, som finder anledning til at bemærke, at der i udkastet ikke er skønnet over konsekvenserne for domstolene som følge af udkastets § 1, nr. 15, om behandling af patienters erstatningskrav efter retsplejelovens kapitel 43 a. Det er foreningens opfattelse, at forslaget – som i øvrigt synes velbegrundet – må forventes at føre til et øget antal sager efter dette kapitel, hvilket vil give flere opgaver navnlig for visse byretter. Dommerforeningen skal i den forbindelse henvise til kapitlets bestemmelser om sagsbehandlingstid (§ 470, stk. 3) og om sagsoplysning (§ 471).

Udkastet giver derudover ikke foreningen anledning til bemærkninger.

Der henvises til ministeriets sagsnr. 2023-655.

 

På vegne af

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Udskriv denne side