Udkast til forslag til lov om nedsættelse af en undersøgelseskommission til undersøgelse af beslutningen om hjemsendelse af ledende medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste

Justitsministeriet

Ved mail af 6. februar 2023 har Justitsministeriet hørt Dommerforeningen over et udkast til forslag til lov om nedsættelse af en undersøgelseskommission til undersøgelse af beslutningen om hjemsendelse af ledende medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste.

Udkastet har været behandlet i et møde i Dommerforeningens bestyrelse.

Spørgsmålet om nedsættelse af en undersøgelseskommission og tilrettelæggelsen af dennes opgaver er af udpræget retspolitisk karakter, og Dommerforeningen skal af den grund ikke udtale sig nærmere om dette.

Dommerforeningen er bekendt med præsidenten for Vestre Landsrets høringssvar, som man ganske kan tilslutte sig og finder derfor alene anledning til at knytte bemærkninger til den ressourcemæssige del af forslaget.

Dommeres og andre domstolsansattes deltagelse i kommissionsundersøgelser udgør en naturlig og – som de senere år har vist – regelmæssig del af domstolenes samlede virke. Selv om der i sagens natur er tale om midlertidige opgaver, og selv om der typisk også afsættes midler til at dække de involverede dommeres fravær fra deres hovedstillinger, indebærer kommissioner ikke desto mindre et ikke ubetydeligt ressourcetræk såvel for de embeder, som stiller medarbejdere til rådighed, som for domstolene som sådan. Det bemærkes i den forbindelse, at de dommere, der udpeges til undersøgelseskommissioner sædvanligvis er erfarne landsdommere. Det er vigtigt, at der tages højde for dette – både i det konkrete tilfælde og på mere overordnet plan.

Der henvises til ministeriets j.nr. 2022-750-0910.

Udskriv denne side