Udkast til forslag til lov om ændring af boafgiftsloven, kildeskatteloven, opkrævningsloven og forskellige andre love

Til Skatteministeriet

 

Ved mail af 23. juni 2023 har Skatteministeriet hørt Dommerforeningen over et udkast til forslag til lov om ændring af boafgiftsloven, kildeskatteloven, opkrævningsloven og forskellige andre love (Gennemførelse af aftale om skærpede og hurtigere sanktioner på skatteområdet).

Udkastet har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse.

Spørgsmålet om strafniveauet i skatte- og afgiftssager er af udpræget retspolitisk karakter og giver allerede af denne grund ikke foreningen anledning til bemærkninger.

De øvrige forslag om behandlingen af skatte- og afgiftssager – herunder ved domstolene – giver heller ikke foreningen anledning til bemærkninger.

Der henvises til ministeriets journalnr. 2023-3354.

 

På vegne af

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Udskriv denne side