Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forretningsorden for Erstatningsnævnet

Til Justitsministeriet – Formueretskontoret

 

Ved mail af 1. december 2023 har Justitsministeriet hørt Dommerforeningen over et udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forretningsorden for Erstatningsnævnet.

Med udkastet lægges der op til, at også pensionerede landsdommere fremover skal kunne varetage hvervet som formand og næstformænd.

Udkastet har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse.

Det er Dommerforeningens forståelse, at ændringsforslaget navnlig er begrundet i et ønske om at sikre en sikker hjemmel for, at landsdommere, som pensioneres inden for udnævnelsesperioden på 4 år, kan fortsætte med at varetage hvervet, indtil periodens udløb.

Dommerforeningen skal foreslå, at dette formål tydeliggøres ved, at ændringsforslaget formuleres på samme måde som den tilsvarende bestemmelse for Klagenævnet for Udbud, hvor det i § 1, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 887 af 11. august 2011 om Klagenævnet for udbud (med senere ændringer) er anført, at ”Pensioneres et medlem af formandskabet i udnævnelsesperioden, kan medlemmet fortsætte hvervet til periodens udløb”.

Der henvises til ministeriets j.nr. 2021-01065.

 

På vegne af

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Udskriv denne side