Barnets lov

Social og Ældreministeriet

 

Ved mail af 25. maj 2022 har Social- og Ældreministeriet anmodet om Dommerforeningens eventuelle bemærkninger til udkast til forslag om barnets lov.

Lovudkastet har været drøftet på et bestyrelsesmøde i Dommerforeningen.

Der er tale om et meget omfattende lovforslag, og Dommerforeningen vil med henvisning hertil og til den korte høringsfrist alene forholde sig til de dele, der direkte vedrører dommerne.

Dommerforeningen har ikke været inddraget i eller deltaget i forberedelsen af forslaget, selvom forslaget blandt andet medfører, at der tilføres medlemmerne af Børn og Ungeudvalget, herunder den enkelte dommer, meropgaver med lovforslaget.

Det fremgår af lovudkastet, at de økonomiske konsekvenser endnu ikke er fastlagt. Domstolene bruger megen dommertid på Børn og Ungeudvalgene, og henset til domstolenes i forvejen begrænsede ressourcer, forudsætter Dommerforeningen – forudsat der fortsat skal medvirke en dommer i Børn og Ungeudvalget -  at retterne kompenseres for dette yderligere træk på dommerressourcerne.

Dommerforeningen skal henlede opmærksomheden på, at forslagets § 143, stk. 4, og den beregning af fristen, som er blevet praktiseret af Ankestyrelsen og gengivet i bemærkningerne til lovudkastet, ikke reelt udgør 7 dage, men alene 5, i praksis giver anledning til store problemer for alle sagens parter, når der skal findes en dato for behandling af formandsbeslutningen. Dommerforeningen skal derfor anbefale, at fristen enten beregnes i overensstemmelse med sædvanlig fortolkning af frister, eller at fristen ændres til 7 hverdage.

Dommerforeningen skal endvidere pege på, at der ikke ses at være nogen særlig begrundelse for, at det er Familieretshuset, der i øvrigt ikke har nogen tilknytning til Børn og Ungevalget, der står for udpegningen af de børnesagkyndige til arbejdet i Børn og Ungeudvalget. Dommerforeningen skal i stedet anbefale, at kompetencen hertil overgår til en myndighed, som har kendskab til Børn og Ungeudvalgets arbejde og betydningen af de børnesagkyndiges arbejde.

Dommerforeningen er bekendt med byretspræsidenternes bemærkninger til lovudkastet, som man kan tiltræde.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Udskriv denne side