Udtalelse til udkast til anordning om ikrafttræden for Færøerne af visse ændringer i konkursloven

Justitsministeriet har ved brev af 4. juni 2021 (j.nr. 2017-490-0023) anmodet om Dommerforeningens udtalelse til udkast til anordning om ikrafttræden for Færøerne af visse ændringer i konkursloven.

Dommerforeningen er bekendt med Retten på Færøernes høringssvar af 25. juni 2021. Dommerforeningen kan tilslutte sig disse bemærkninger.

Dommerforeningen er også  bekendt med, at Retten på Færøerne over for Østre Landsret og Domstolsstyrelsen om forslagets økonomiske konsekvenser og implementeringskonsekvenser har udtalt, at det er rettens umiddelbare opfattelse, at  der må tages højde for, at indførelse af konkurskarantæne vil medføre nye arbejdsopgaver, som kan nødvendiggøre mere personale ved retten. Dommerforeningen skal henstille, at dette ligeledes indgår i overvejelserne

 

Udskriv denne side