Høringssvar om styrket indsats mod farlig kørsel

Justitsministeriet

Strafferetskontoret

Slotsholmsgade 10

1216 København K

 

Justitsministeriet har ved mail af 24. november 2020 (sagsnr. 2020-0090-2136) anmodet om en udtalelse om udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (styrket indsats mod farlig kørsel)

Domstolenes praksis i sager om overtrædelse af straffelovens §§ 241 og 249 har fulgt det strafniveau, der fremgår af forarbejderne til lov L 179, hvilket bekræftes af blandt andet Rigsadvokatens undersøgelser af strafniveauet.

Med lovforslaget tilsigtes en strafskærpelse for de samme straffelovovertrædelser i forhold til det nuværende strafniveau med indtil det halve. Ved en Folketingsbeslutning af 11. december 2020 ( Skærpet indsats mod vanvidskørsel) er regeringen sammen med en række af Folketingets partier blevet enige om at hæve straffen blandt andet for uagtsomt manddrab med 150 %.

Lovudkastet har været drøftet på et møde i Dommerforeningens bestyrelse.

Ønsket om en øget - eller som i Folketingsbeslutningen - en markant øget straf for overtrædelse af de berørte bestemmelser beror på en politisk vurdering, som Dommerforeningen ikke har bemærkninger til. Lovforslagets bemærkninger indeholder ligesom bemærkningerne til L 179 temmelig detaljerede anvisninger på strafniveauet i forskellige situationer, men Dommerforeningen bemærker, at de angivne strafniveauer som hidtil kan fraviges i op eller nedadgående retning, hvis der i den konkrete sag foreligger skærpende eller formildende omstændigheder.

Med den strafskærpelse, som er indeholdt i lovudkastet og i særdeleshed i Folketingsbeslutningen af 11. december vil en del sager fremover blive nævningesager. Der ses hverken i lovudkastet eller i Folketingsbeslutningen at være taget højde for, at nævningesager er betydeligt mere ressourcekrævende for domstolene end domsmandsager.

Dommerforeningen er bekendt med Østre Landsrets svar af 7. december 23020, som man kan tilslutte sig.

Lovforslaget giver i øvrigt ikke anledning til bemærkninger. 

Mikael Sjöberg

Udskriv denne side