Høringssvar om forslag til lov om ændring af færdselsloven (skærpet indsats mod vanvidskørsel).

Ved mail af 16. december 2020 har Transportministeriet anmodet om Dommerforeningens eventuelle bemærkninger til forslag til lov om ændring af færdselsloven (skærpet indsats mod vanvidskørsel).

 

Med forslaget tilsigtes blandt andet en væsentlig skærpelse af straffen for høje hastighedsforseelser, af straffen for ulovlig kap- og væddekørsel, af straffen for kørsel i frakendelsestiden i bestemte tilfælde, en skærpelse af de frakendelsesmæssige sanktioner i bestemte tilfælde og en udvidet adgang til konfiskation af motordrevne køretøjer i førstegangstilfælde.

Udkastet har været drøftet på et møde i Dommerforeningens bestyrelse.

Udkastet er helt overvejende af politisk karakter og giver derfor som sådan ikke anledning til bemærkninger.

Dommerforeningen bemærker, at en række strafpositioner er nøje angivet og beskrevet i bemærkningerne til lovudkastet, men bemærker samtidig, at straffen fortsat vil bero på domstolenes konkrete vurdering i det enkelte tilfælde.

Som noget nyt foreslås det i § 133a, stk. 2, 2. pkt., at køretøjer anvendt i forbindelse med vanvidskørsel i førstegangstilfælde som udgangspunkt skal konfiskeres, uanset om der er tale et leaset køretøj, et lejet køretøj eller et lånt køretøj. Sager om konfiskation fra tredjemand skal som hidtil behandles i strafferetsplejens former, og det foreslås blandt andet at færdselslovens § 119 ændres således, at det eksplicit fremgår, at tredjemand efter begæring kan få beskikket en forsvarer. Det forudsættes i bemærkningerne, at forsvareren skal være til stede under hovedforhandlingen af spørgsmålet om konfiskation. Ejeren af køretøjet skal fortsat have mulighed for at få behandlet sit krav om erstatning i anledning af den konfiskationsudløsende strafbare handling som led i behandlingen af straffesagen.

Dommerforeningen har ikke bemærkninger til det politisk motiverede ønske om konfiskation af køretøjer i de oven for nævnte situationer, men bemærker, at forslaget med sikkerhed vil forlænge behandlingen af den enkelte straffesag og det i en tid, hvor der i øvrigt er særligt politisk fokus på domstolenes sagsbehandlingstider. Lovforslaget indeholder intet herom.

Dommerforeningen henviser i øvrigt til sine bemærkninger til lovforslaget om styrket indsats mod farlig kørsel.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg

Udskriv denne side