Bemærkninger til udkast til lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Indskrænkning af livstids- og forvaringsdømtes rettigheder)

Ved mail af 15. september har Justitsministeriet anmodet om dommerforeningens eventuelle bemærkninger til udkast til lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Indskrænkning af livstids- og forvaringsdømtes rettigheder)

Lovudkastet har været drøftet på et bestyrelsesmøde i Dommerforeningen.

Lovudkastet er grundlæggende politisk motiveret og giver derfor som sådan ikke anledning til foreningens bemærkninger.

Det bemærkes, at Dommerforeningen ikke hermed har taget stilling til, om udkastet eller dele heraf konkret er uforeneligt med de pågældendes menneskerettigheder.

Der henvises til 2021-731-0074

Udskriv denne side