Bemærkninger til forslag om lov om ændring af retsplejeloven, straffeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning (Styrket rådgivning til ofre for seksuelle overgreb og styrket indsats mod stalking)

Ved mail af 23. august 2021 har Justitsministeriet anmodet om Dommerforeningens bemærkninger til forslag om lov om ændring af retsplejeloven, straffeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning (Styrket rådgivning til ofre for seksuelle overgreb og styrket indsats mod stalking)

Lovudkastet har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse.

Bemærkningerne til lovudkastet indeholder en del overvejelser om, hvornår der er handlet med forsæt, dog med en bemærkning om, at det vil afhænge af de nærmere omstændigheder i den konkrete sag, om det fornødne forsæt foreligger.

Dommerforeningen har noteret sig disse bemærkninger, men vil dog understrege, at det er retten, der i den enkelte sag foretager en samlet konkret vurdering af sagens omstændigheder, herunder om der er handlet med forsæt.

I øvrigt giver lovudkastet ikke anledning til bemærkninger.      

 

Udskriv denne side