Høringssvar om 3 udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har ved brev af 21. februar 2020 anmodet om Dommerforeningens eventuelle bemærkninger til 3 udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber.

Lovudkastene har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse.

Dommerforeningen har særlig hæftet sig ved forslaget til ny bestemmelse af lejelovens § 47,stk 3, som indebærer, at der indføres en lovregulering af bevisbedømmelsen.

Bevisbedømmelse udgør en central del af domstolenes kompetence og opgave.

Dommerforeningen er bekendt med Vester Landsrets høringssvar om den foreslåede lovfæstede bevisbedømmelse. Dommerforeningen kan fuldt ud tilslutte sig landsrettens høringssvar.

Lovudkastene giver i øvrigt ikke anledning til bemærkninger.

Vestre Landsrets høringssvar er vedlagt.

Vestre Landsrets høringssvar.pdf

Udskriv denne side