Høringssvar over udkast til lov om ændring af straffeloven, lov om pas til danske statsborgere m.v. og udlændingeloven (Styrket indsats mod negativ social kontrol m.v.)

Ved mail af 27. oktober 2020 har Udlændinge– og Integrationsministeriet hørt Dommerforeningen over udkast til lov om ændring af straffeloven, lov om pas til danske statsborgere m.v. og udlændingeloven (Styrket indsats mod negativ social kontrol m.v.)

Med forslaget indføres som nyt begreb ”negativ social kontrol” ved en række ændringer i blandt andet straffelovens § 243 om psykisk vold, § 260 om ulovlig tvang og § 136 om billigelse af visse handlinger som led i religiøs oplæring. Forslaget indeholder desuden en ny bestemmelse i straffelovens § 260 a, hvori det kriminaliseres at forestå en religiøs vielse uden borgerlig gyldighed mv. for en person under 18 år og at indgå i en sådan, såfremt man er over 18 år. Ændringerne har til formål at modvirke negativ social kontrol i alle dens former og forgreninger.

Dommerforeningen har drøftet lovudkastet med tilhørende bemærkninger på et bestyrelsesmøde.

Lovforslaget er af udpræget politisk karakter og giver som sådan ikke Dommerforeningen anledning til bemærkninger.

Dommerforeningen finder dog anledning til at pege på, at flere af forslagene i praksis kan give anledning til ikke ubetydelige bevismæssige vanskeligheder og derfor vil kunne være meget tidskrævende i retten. Den bevisførelse, man i en konkret sag eksempelvis kan forestille sig, er nødvendig for at kunne statuere negativ social kontrol, kan både i omfang og afgrænsning af personkreds og handlingernes karakter give anledning til vanskelige afvejninger.  

Forslaget indeholder ingen økonomiske eller andre konsekvensberegninger heraf, men der er næppe tvivl om, at sådanne sager, i det omfang, de rejses for domstolene, vil kunne være tidskrævende.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg

 

Udskriv denne side