Høringssvar om udkast til Forslag til lov om ændring af færdselsloven (Forsøg med selvkørende enheder m.v.)

Transport- og Boligministeriet

Frederiksholms Kanal 27 F

1220 København K

 

Transport- og Boligministeriet har ved mail af 29. juni 20230 hørt Dommerforeningen om udkast til Forslag til lov om ændring af færdselsloven (Forsøg med selvkørende enheder m.v.)

Forslaget har været behandlet på et bestyrelsesmøde i Dommerforeningen.

Lovforslaget lægger op til ændring af færdselsloven med henblik på at skabe rammerne for etablering af en forsøgsordning med selvkørende (førerløse) enheder, så disse enheder efter tilladelse kan færdes på strækninger og områder, der i begrænset omfang anvendes til almindelig færdsel, men som er er omfattet af færdselsloven. Det er tanken efter en periode med forsøgsordningen at vurdere, om der kan åbnes op for en mere omfattende brug af selvkørende enheder.

Dommerforeningen vil koncentrere sine bemærkninger til forslagets bestemmelser om ansvar og forsikring.

Med hensyn til ansvar og forsikring er de selvkørende enheder motordrevne køretøjer og som sådan omfattet af færdselslovens bestemmelser om objektivt erstatningsansvar og forsikringspligt. Forslaget indebærer, at det er tilladelsesindehaveren, der i forsøgsperioden bærer det objektive erstatningsansvar og har forsikringspligten, jf. forslagets § 104, stk. 1 og 3 og § 106, stk. 2

Med hensyn til straf og førerretsfrakendelse i relation til selvkørende enheder ved overtrædelse af færdselslovens øvrige regler, indeholder forslaget overvejelser om den strafferetlige ansvarsnorm ved disse enheder, herunder for tilladelsesindehaveren og den fysiske person, der kan overtage kontrollen med enheden under kørslen.

Færdselslovens strafbestemmelser forudsætter, at det strafferetlige ansvarssubjekt er en fysisk person. Hvis en overtrædelse af færdselsloven alene skyldes en selvkørende enheds tekniske indretning, vil der ikke være en person at drage til ansvar for overtrædelsen.

Et sædvanligt føreransvar vil forekomme situationer, hvor den fysiske person rent faktisk har overtaget kontrollen med enheden. Der er overvejelser om, hvad der bør gælde i situationer, hvor personen efter enhedens indretning bør eller skal overtage kontrollen med enheden, men hvor personen ikke gør det og således ikke er fører af enheden, og hvor der sker overtrædelse af færdselslovens øvrige regler.  

For at skabe hensigtsmæssighed og sammenhæng med det øvrige ansvarssystem i færdselsloven, som baserer sig på en norm om føreransvar, forslås i § 92 p, at transportministeren efter forhandling med justitsministeren kan fastsætte regler om det strafferetlige ansvarssubjekt for overtrædelse af færdselslovens regler og regler udstedt i medfør heraf, og at færdselslovens kap. 17 (om straf) kan fraviges. Det forudsættes, at der må gælde en uagtsomhedsnorm, for at føreren vil kunne pålægges strafansvar efter færdselsloven, og det bemærkes, at der må tages hensyn til, at den fysiske person alene er passiv overvåger af kørslen indtil ”overtagelsessituationen”, hvorfor der ikke nødvendigvis kan stilles de samme krav til agtpågivenhed som ved det sædvanlige føreransvar i færdselsloven.

Dommerforeningen bemærker, at forslagets § 92 p kan give anledning til overvejelser om, hvorvidt man kan fastsætte regler om strafferetlige ansvarssubjekter ved bekendtgørelse og ikke ved lov. Tankerne bag hjemlen i forslaget er kun kortfattet beskrevet i bemærkningerne til lovudkastet. En beskrivelse i bekendtgørelsen om hvornår, man kan pålægge den fysiske person et føreransvar for ikke at overtage kontrollen med enheden, hvor dette burde ske, synes at være en nyskabelse/udvidelse. I det omfang, man ikke med hjemlen fastsætter regler om realisering af et gerningsindhold og straf, som jo skal fastsættes ved lov, er fremgangsmåden muligvis i orden. Men der åbnes på den anden side op for en  adgang til at fravige kap. 17 i færdselsloven, som netop handler om straf.

I øvrigt giver forslaget ikke anledning til bemærkninger.

Dommerforeningen skal beklage den sene besvarelse.

 

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Direkte: + 45 99 68 65 01/ + 45 21 66 18 49

Udskriv denne side