Høringssvar om nyt uafhængigt tilsyn med bevismidler mv.

Ved mail af 21. februar 2020 har Justitsministeriet anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Nyt uafhængigt tilsyn med bevismidler og udvidelse af politiklageordningen) – j.nr.  2019-731-0060.

Forslaget til ændring af retsplejeloven indeholder ændringer af retsplejelovens kapitel 11 a om Den Uafhængige Politiklagemyndighed og har to hovedpunkter, dels etablering af Det Uafhængige Tilsyn med Bevismidler, dels udvidelse af Den Uafhængige Politiklagemyndigheds kompetence til at omfatte civilt personale i politiet og ansatte ved den centrale anklagemyndighed (statsadvokaterne og Rigsadvokaten), som varetager politimæssige opgaver eller opgaver, der relaterer sig til retshåndhævelse.

Dommerforeningen har drøftet lovudkastet på et telefonmøde i bestyrelsen.

Dommerforeningen finder det væsentligt at bemærke, at forslaget ikke berører domstolenes kompetence i vurderingen og behandlingen af tekniske beviser.

Der må ikke kunne stilles spørgsmål ved bevismateriale, der er grundlaget for domme og kendelser, og Dommerforeningen finder det derfor anerkendelsesværdigt, at der etableres et effektivt tilsyn med anvendelsen af tekniske beviser i forbindelse med efterforskning og retsforfølgning i straffesager.

Lovudkastet giver i øvrigt ikke anledning til bemærkninger.

Udskriv denne side