Høringssvar om konkursrådets udtalelse om ændringer i rekonstruktionsreglerne som følge af covid-19

Justitsministeriet

Proces-og Insolvenskontoret

Slotsholmsgade 10

1216 København K

 

Ved mail af 3. juli 2020 har Justitsministeriet anmodet Dommerforeningen om en udtalelse om Konkursrådets udtalelse om ændringer i rekonstruktionsreglerne som følge af covid-19.

Konkursrådet anbefaler ændring af rekonstruktionsreglerne, ligesom Rådet anbefaler en fast track-procedure for en forbedret og hurtigere adgang til at redde virksomheder. Endelig foreslår Rådet, at reglerne om virksomhedspant gøres mere fleksible.

Rådet anfører i notatet (side 4), at Rådet vurderer, at forslaget vil medføre, at domstolene skal behandle i størrelsesordenen 500 flere sager om rekonstruktion på årsbasis. Det er dog samtidig vurderingen, at de omhandlede skyldnere ville være blevet tvangsopløst eller undergivet konkursbehandling. Rådet anfører på den baggrund, at ”Det vurderes [på den baggrund] ikke at være væsentligt merarbejde for domstolene ved at skulle behandle anslået i størrelsesordenen 500 flere sager om rekonstruktion”.

Dommerforeningen har behandlet udtalelsen på et bestyrelsesmøde.

Dommerforeningen har ingen bemærkninger til forslaget. Det er imidlertid vanskeligt at forudse, om Konkursrådets forslag vil medføre et øget ressourceforbrug for domstolene.

Der henvises til dok. 1542748.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg

 

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

Direkte: + 45 99 68 65 01/ + 45 21 66 18 49

 

Udskriv denne side