Høringssvar om forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om Familieretshuset, lov om ægteskabets indgåelse og forskellige andre love

I en høring har Social- og Indenrigsministeriet anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til et udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om Familieretshuset, lov om ægteskabets indgåelse og forskellige andre love - sagsnr. 2019 - 4803 (SIM Id nr.: 216338)
 
Der er i vid udstrækning tale om de samme forhold, som Dommerforeningen udtalte sig om i sit høringssvar af 7. november 2019 til ministeriet.
 
Efter udkastet vil Familieretshuset fremover lade domstolene stå for forkyndelsen i Statstidende i sager, der alene vedrører Familieretshuset. Bortset fra at denne konstruktion forekommer mindre logisk, ændrer det ikke på det rent principielle Dommerforeningen pegede på i sit høringssvar om kompetencen i de internationale sager.