Høringssvar - Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige mv.

Skatteministeriet har ved brev af 7. februar 2020 (j.nr. 2019-11703) anmodet om Dommerforeningens eventuelle bemærkninger til forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, pensionsbeskatningsloven og lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. (Restanceinddrivelsesmyndighedens håndtering af fordringer med dataproblemer, forældelse m.v. samt fradrag for seniormedlemskabskontingent i arbejdsløshedskasser).

Ved lovudkastet  foreslås en række ændringer, der har til formål at understøtte arbejdet med oprydning i gæld under inddrivelse, samt at reglerne bl.a. skal gøre så mange fordringer som muligt konverteringsparate, så de kan overflyttes til og potentielt inddrives mere effektivt via det nye inddrivelsessystem, PSRM.

Lovudkastet har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse.

Dommerforeningen bemærker indledningsvist, at forslagene i høj grad ses begrundet i et ønske om konvertering, om øget automatisering samt om mulighed for systemunderstøttelse, hvilket som påpeget af bl.a. DJØFs TechDK Kommission og af cand.jur. Emilie Loiborg i Ugeskrift for Retsvæsen, litterær afdeling B, 2020, side 64, kan indebære forskellige problemstillinger for et demokratisk samfund, og som derfor bør overvejes ganske nøje af lovgivningsmagten. Dommerforeningen ser ikke, at der i forslaget er foretaget en sådan overordnet overvejelse af, om forslagene er ønskelige eller hensigtsmæssige ud fra disse mere overordnede samfundsmæssige værdier og hensyn.

For eksempel konstaterer Dommerforeningen, at det foreslås at forlænge forældelsesudskydelsen af gæld under inddrivelse og paralleldriftsperioden, da oprydningsarbejdet har vist sig betydeligt vanskeligere og mere tidskrævende end forudsat. Dommerforeningen bemærker hertil, at forældelsesfrister varetager et retssikkerhedsmæssigt hensyn til borgere og virksomheder. Man skal ikke mødes med meget gamle krav, hvis rigtighed kan være vanskelig at modbevise, når lang tid er gået, ligesom sådanne krav kan være ødelæggende for en økonomi, der har indrettet sig efter, at mulige krav er forældet efter sædvanlige regler.

Til den del af forslaget, der indebærer, at der indføres en tidsmæssig begrænsning af skyldnerens mulighed for at fremsætte en forældelsesindsigelse, skal Dommerforeningen bemærke, at en forældelsesindsigelse kan være korrekt, også selvom den fremsættes sent. En regel med det foreslåede indhold vil modvirke det grundlæggende forvaltningsretlige princip, som udspringer af legalitetsprincippet, og hvorefter forvaltningen skal træffe materielt rigtige afgørelser. Dertil kommer, at denne del af forslaget også berører retssikkerheden for skyldnerne.

Endelig skal Dommerforeningen bemærke, at der ses foreslået regler, hvorefter der kan ske sammenblanding af hovedkrav, gebyrer og renter, hvilket også kan få utilsigtede afledte konsekvenser, der er retssikkerhedsmæssigt betænkelige.

I øvrigt giver forslagene ikke Dommerforeningen anledning til bemærkninger.