Høring om bemærkninger til forslag til om lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og forskellige andre love

Ved mail af 23. januar 23020 har Udlændinge- og Integrationsministeriet anmodet om Dommerforeningens eventuelle bemærkninger til forslag om til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og forskellige andre love ( (Forenkling af regler, herunder om klageadgangen til Udlændingenævnet og indrejseforbud, indførelse af en bagatelgrænse for tilbagebetaling af gebyr, ændring af adgangen og kompetencen til at forlænge en udrejsefrist, opfølgning på evaluering af Danmarks anvendelse af Schengenreglerne om bl.a. tilbagesendelse samt præcisering af rækkevidden af indrejseforbud omfattet af udsendelsesdirektivet, m.v.)

Lovudkastet har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse.

I lovudkastet nr. 72 mht. til bøder (§ 59 a, stk. 3)foreslås minimumsbøder. Dommerforeningen skal påpege det generelt uhensigtsmæssige i minimumsstraffe, idet det i den konkrete sag vil kunne give anledning til urimelige straffe. Det samme gælder for minimumsbøder. Bestemmelsen, der synes at være en implementering af direktivets artikel 4, stk. 1, litra b, er ikke nødvendig, da Danmark allerede lever op til kravet i direktivets artikel 4, stk. 1, litra a, i og med, at der i Danmark ikke er noget loft over, hvor store bøder der kan gives.

Dommerforeningen skal i samme forbindelse påpege det uhensigtsmæssige i, at der lægges op til et princip om absolut kumulation uden mulighed for fravigelse. Dommerforeningen skal i den forbindelse henvise til bestemmelsen i færdselslovens § 118a.

Endelig forekommer det uhensigtsmæssigt, at der i udkastet lægges op til at, at alle domme med indrejseforbud fremover skal indeholde diverse serviceoplysninger om indholdet af indrejseforbud, og hvad der sker, hvis disse overtrædes. Disse følger er ikke en del af afgørelsen og kan i praksis gøre afgørelserne uforståelige. Alternativt kunne man foreslå en ordning svarende til, hvad der gælder om advarsel om udvisning, hvor dommeren/retsformanden skal orientere om retsvirkningen. En standardiseret vejledning eller lignende forekommer dog mere hensigtsmæssigt.

I øvrigt giver lovudkastet ikke anledning til bemærkninger.

Dommerforeningen skal beklage det sene svar.