Høring om bem. til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven (Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær for forældre, der er dømt efter visse bestemmelser i kapitel 12 og 13 i straffeloven)

I en høring af 16. januar 2020 har Social- og Indenrigsministeriet anmodet om Dommerforeningens eventuelle bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven (Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær for forældre, der er dømt efter visse bestemmelser i kapitel 12 og 13 i straffeloven).

Forslaget indebærer en ændring af forældreansvarslovens §4a, således at den også omfatter forbrydelser efter straffelovens kapitel 14 (terror).

Dommerforeningen bemærker, at der er tale om et udpræget politisk betonet forslag, og at det derfor som sådant ikke giver Dommerforeningen anledning til bemærkninger.

Dog vil Dommerforeningen gerne påpege, at terrorbestemmelserne vel i en del tilfælde kan ramme begge forældre. Det rejser spørgsmålet, om hvem der så skal have forældremyndigheden over børnene. Umiddelbart ses forældremyndighedsloven ikke at løse det problem, der opstår når begge forældre anses for at være uegnede som forældre efter forældreansvarslovens § 4a.

Dommerforeningen skal beklage det sene svar.

Udskriv denne side