Forslag til lov om produkter og markedsovervågning

Ved mail af 12. november 2019 har Sikkerhedsstyrelsen anmodet om eventuelle bemærkninger til udkast til forslag til lov om produkter og markedsovervågning.

Lovforslaget har været behandlet i Dommerforeningens bestyrelse, og forslaget giver Dommerforeningen anledning til følgende bemærkninger:

Økonomiske konsekvenser

I de almindelige bemærkninger er det anført, at lovforslaget ikke indebærer væsentlige økonomiske konsekvenser for det offentlige, herunder at forslaget ikke har økonomiske konsekvenser for staten jf. afsnit 3 og afsnit 9 i de almindelige bemærkninger.

Imidlertid er det som et nyt tiltag foreslået, at en onlinegrænseflade kan blokeres i medfør af § 24, hvis et påbud efter § 23 ikke efterkommes, og at afgørelse om blokering af en onlinegrænseflade træffes af domstolene.

Desuden fremgår det af de almindelige bemærkninger, at lovforslaget skal skabe fundamentet for en generel skærpelse af sanktioneringen på området, herunder ved at gøre det lettere for myndighederne at straffe de virksomheder, der ikke lever op til reglerne. Det fremgår yderligere, at sanktionsniveauet skal strammes dels ved at hæve strafferammen og dels ved at foretage anmeldelser for flere overtrædelser end tidligere. Det fremgår udtrykkeligt af de almindelige bemærkninger, at der er lagt op til en ændring af praksis for, hvornår der politianmeldes. Endvidere fremgår det, at der i højere grad end tidligere er lagt op til også at straffe erhvervsdrivende for formelle fejl ved produkter, så vel som for de forpligtelser, som ikke nødvendigvis påvirker et produkts sikkerhed.

Dommerforeningen er ikke bekendt med, hvor mange sager, der vil blive anmeldt til politiet eller indbragt for domstolene, men på det foreliggende grundlag må det forventes, at lovforslaget vil medføre et øget ressourceforbrug og dermed negative økonomiske konsekvenser på tværs af straffesagskæden herunder i politiet, anklagemyndigheden, domstolene og kriminalforsorgen.

Det er ikke hensigtsmæssigt, at der ikke er taget højde herfor, navnlig når der henses til den aktuelle situation i straffesagskæden.

Strafbestemmelsen i § 44

Ved den foreslåede bestemmelse angives der i bemærkningerne en række unødigt detaljerede og komplicerede anvisninger til straffastsættelse. Uanset at det er anført i bemærkningerne, at straffastsættelsen vil bero på en konkret vurdering, skal Dommerforeningen bemærke, at så detaljerede bemærkninger muligt kan føre til utilsigtede resultater, og at det også efter en konkret vurdering henhører under domstolenes kompetence at træffe afgørelse om strafudmåling for så vidt angår bøder.

Derudover finder Dommerforeningen ikke anledning til at udtale sig.