Bemærkninger til udkast til cirkulære om den digitale særakt

Til Justitsministeriet

Justitsministeriet har den 28. august 2020 anmodet om eventuelle bemærkninger til udkast til cirkulære om den digitale særakt, sagsnr. 2017-790-0026.

Cirkulæret har været drøftet i Dommerforeningens bestyrelse.

Det fremgår, at cirkulæret er stilet til politi og anklagemyndighed, men da den digitale særakt ifølge cirkulærets § 1 også skal understøtte vurdering af straf og andre retsfølger, skal Dommerforeningen bemærke, at indholdet af den digitale særakt er af væsentlig betydning for dommernes daglige arbejde.

Det foreslås derfor, at indholdet, jf. cirkulærets § 2, suppleres med domme og bødevedtagelser vedrørende færdselslovsovertrædelser, der er omfattet af klipordningen, samt med domme og bødevedtagelser vedrørende færdselslovsovertrædelser, hvor bødeniveauet er stigende ved gentagelse, fx kørsel uden førerret.

I cirkulærets § 2, nr. 4 er desuden henvist til domme, hvor straffastsættelsen er udsat. Hertil skal Dommerforeningen bemærke, at der siden ændringen af straffelovens § 56 den 1. maj 2015 ikke har været mulighed for at udsætte straffastsættelsen.

Cirkulærets øvrige bestemmelser giver ikke Dommerforeningen anledning til bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg

Mikael Sjöberg

Landsdommer/Formand for Den Danske Dommerforening

 

Udskriv denne side