Høringssvar vedrørende udkast til lov om ændring af lov om dansk indfødsret og udlændingeloven

Udlændinge- og integrationsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 København K

 

Ved mail af 14. oktober 2019 har Udlændinge- og Integrationsministeriet hørt Dommerforeningen over et udkast til  lov om ændring af lov om dansk indfødsret og udlændingeloven (Ændring  af reglerne for frakendelse af fremmedkrigernes statsborgerskab).

Den meget korte høringsfrist, som falder sammen med efterårsferien, har vanskeliggjort behandlingen af høringen i Dommerforeningen.

Med lovforslaget indføres muligheden for administrativ frakendelse af dansk statsborgerskab i tilfælde, hvor en person med dobbelt statsborgerskab har udvist en handlemåde, som er til alvorlig skade for landets vitale interesser.

Hensynet bag loven er af udpræget politisk karakter, og det giver som sådan ikke Dommerforeningen anledning til bemærkninger.

I lovudkastet fastsættes der regler i indfødsretsloven om domstolsprøvelse af en afgørelse om administrativ frakendelse af statsborgerskab svarende til de regler, der kendes om domstolsprøvelse af visse beslutninger om administrtativ udvisning. Det er den pågældende selv, der skal indbringe sagen for retten. Fristen herfor er 4 uger, jf. lovudkastets § 8 F, stk. 2.

Meddelelse om frakendelse af statsborgerskab vil efter bemærkningerne til lovforslaget fremgå af den pågældendes e-boks eller i statstidende. Henset til at de pågældende formentlig befinder sig i udlandet under meget primitive vilkår, synes en frist og en forkyndelsesmåde som den foreslåede retssikkerhedsmæssig betænkelig. Dommerforeningen skal derfor i det mindste foreslå, at der fastsættes regler svarende til retsplejelovens regler om admittering af anker.

Det fremgår af de specielle bemærkninger til lovforslaget, at det alene forventes at medføre marginale merudgifter, der finansieres inden for de eksisterende rammer. Dommerforeningen er ikke bekendt med, hvor mange sager, der  efter de foreslåede bestemmelser kan eller vil blive indbragt for Københavns byret. Der er tale om et nyt sagsområde og alene omstændighed, at der i afgørelsen deltager 3 dommere, må alt andet lige føre til et betydeligt ressourcepres på Københavns byret.

Dommerforeningen har i sit høringssvar ikke taget stilling til, om lovforslaget er i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser.

 

Med venlig hilsen   

Mikael Sjöberg