Høringssvar vedrørende lov om ændring af udlændingeloven og lov om fuldbyrdelse af straf mv.

Udlændinge og Integrationsministeriet

Ved mail af 26. november 2018 har Udlændinge- og Integrationsministerietanmodet om eventuelle bemærkninger til lov om ændring af udlændingeloven og lov om fuldbyrdelse af straf mv.

Lovudkastene har været drøftet på et bestyrelsesmøde i Dommerforeningen.

Det fremgår bl.a. af lovudkastene, at Kriminalforsorgen fremover skal kunne skaffe sig adgang uden retskendelse ved afsoning med fodlænke på bopælen på indkvarteringsstedet.

Det er Dommerforeningens opfattelse, at adgang til bopælen i almindelighed bør forudsætte en retskendelse – eventuelt en efterfølgende retskendelse, hvis øjemedet tilsiger det. Adgang for Kriminalforsorgen til bopælen er et sædvanligt vilkår for afsoning i fodlænke, men forudsætter samtykke fra eventuel familie. Det er et retspolitisk spørgsmål, om dette samtykkekrav bør fraviges.

I øvrigt giver lovudkastene ikke anledning til bemærkninger.

Mvh

Mikael Sjöberg