Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af straffeloven (præcisering af, at tro, kulturelle forhold og lignende ikke kan tillægges formildende betydning ved straffens fastsættelse)

Justitsministeriet,
Strafferetskontoret

Justitsministeriet har den 28. november anmodet Dommerforeningen om en udtalelse om forslag til lov om ændring af straffeloven (præcisering af, at tro, kulturelle forhold og lignende ikke kan tillægges formildende betydning ved straffens fastsættelse).

Lovudkastet har været drøftet på et møde i Dommerforeningens bestyrelse.

Det fremgår, at forslaget tager sit udgangspunkt i en enkeltstående, ikke anket byretsdom. Efter Dommerforeningens opfattelse havde det sædvanlige retsmiddel mod en i anklagemyndighedens øjne forkert dom været at indbringe sagen for landsretten.

Det er lovgiver, der fastsætter hvilke hensyn, der i almindelighed skal indgå i vurderingen af henholdsvis skærpende og formildende omstændigheder ved straffens fastsættelse, hvorimod det er op til domstolene at fastsætte straffen i det enkelte tilfælde. Dommerforeningen bemærker, at det af hensyn til den konkrete retsanvendelse generelt ikke forekommer hensigtsmæssigt, at disse hensyn gøres for detaljerede.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg