Høringssvar vedrørende ændring af reglerne for fremmedkrigeres børns erhvervelse af statsborgerskab

Ved mail af 15. oktober 2019 har Udlændinge- og Integrationsministeriet hørt Dommerforeningen over et udkast til forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Ændring af reglerne for fremmedkrigeres børns erhvervelse af statsborgerskab, vandelskrav for bipersoner, fortabelse af dansk indfødsret m.v.)

Lovforslaget indebærer dels en undtagelse til indfødsretslovens § 1, stk. 1, som vil medføre, at børn, der fødes i et område omfattet af straffelovens indrejse- og opholdsforbud, jf. § 114 j, stk. 3, hvor forælderen uden tilladelse er indrejst eller opholder sig, ikke erhverver dansk indfødsret ved fødslen.

Lovforslaget indeholder herudover forslag om ændringer af vandelskrav i forbindelse med børns erhvervelse af statsborgerskab som bipersoner i erklærings- og naturalisationssager for at undgå, at kriminelle børn kan blive danske statsborgere, og forslag om ændringer i indfødsretslovens § 8 om fortabelse af statsborgerskab for at bringe bestemmelsen i overensstemmelse med EU-retten.

Hensynet bag loven er i det væsentlige af udpræget politisk karakter, hvorfor dette ikke giver Dommerforeningen anledning til bemærkninger.

Dommerforeningen har med dette høringssvar ikke taget stilling til, om lovforslaget er i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg