Høringssvar vedr. Retssikkerhedspakke IV

Skatteministeriet

Skatteministeriet har den 22. januar 2019 anmodet om Dommerforeningens bemærkninger til et lovforslag om ændring af skatteforvaltningsloven (Aftale om en ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet – retssikkerhedspakke IV) – j.nr. 2018-5006.

Efter forslaget foreslås blandt andet at afskaffe muligheden for, at en klager frit kan vælge, om en sag, der er visiteret til et skatteankenævn, i stedet skal behandles af Landsskatteretten, og at klageren i stedet gives mulighed for direkte at indbringe sin klagesag for domstolene uden først at skulle indbringe den for klagemyndigheden.

Lovudkastet har været drøftet på et møde i Dommerforeningens bestyrelse.

Dommerforeningen bemærker indledningsvist, at foreningen kan tilslutte sig målet om hurtigere klagesagsbehandling på skatteområdet. Dommerforeningen må imidlertid udtale sig imod den del af forslaget, der vil fratage borgerne muligheden for at vælge Landsskatteretten, før sagen eventuelt indbringes for domstolene. Forslaget vil grundlæggende helt ændre på det fundament, hvorpå domstolene i dag behandler skattesager. I dag er en skattesag som altovervejende hovedregel først behandlet i Landsskatteretten, hvor den føres af skatteretskyndige, inden den indbringes for domstolene. Dette sikrer en betydelig retsenhed på skatteområdet, som Dommerforeningen frygter vil gå tabt, hvis en grundig administrativ ankebehandling helt kan undlades. Forslaget kan med andre ord være til skade for borgernes retssikkerhed på skatteretsområdet.

Dommerforeningens betænkeligheder skal også ses i lyset af det i 2018 fremsatte forslag (L74), hvorefter Skattemyndigheden i sådanne retssager som udgangspunkt må forventes at ville være selvmødende.

Den sparede sagsbehandlingstid i det administrative skatteklagesystem kan meget vel føre til betydelige konsekvenser hos domstolene. Flere - og flere uensartede - skatteretssager må nødvendigvis forventes at føre enten til en forlænget sagsbehandlingstid ved domstolene i andre retssager eller belaste domstolene som en merudgift.  Denne del af forslaget ses ikke at være overvejet.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg