Høringssvar vedr. revideret grundliste

Ved mail af 8. november har Justitsministeriet anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til et udkast til en revideret grundlistevejledning.

 

Dommerforeningen har behandlet udkastet til vejledning på et bestyrelsesmøde.

 

Mange domsmandssager – og det gælder for den sags skyld også nævningesager – er blevet mere omfattende og mere komplekse end tidligere. Sagerne strækker sig ikke sjældent over flere dage med en omfattende bevisførelse med mange informationer, der kan pege i forskellige retninger, og hertil kommer, at sagerne i større omfang end tidligere afvikles digitalt. Fremover må det forventes, at alle straffesager afvikles digitalt.

 

Dette stiller store og nok også større krav til lægdommernes egnethed end før. Dagene i retten kan være lange, stoffet kan være vanskeligt tilgængeligt, og sprogligt er der også udfordringer.

 

I dag opfylder langt hovedparten af lægdommerne disse krav. Dommerforeningen ser imidlertid gerne, man med ved en revision af vejledningen tager højde for de øgede krav, der i dag og fremover stilles til lægdommerne.

 

Dommerforeningen har ikke konkrete tekstforslag, men skal opfordre til, at de øgede krav til lægdommernes egnethed indskrives i vejledningen - naturligvis med respekt for bestemmelserne i retsplejelovens § 69, - om ..”åndelig og legemlig svaghed eller utilstrækkelig kendskab til danske sprog er ude af stand til.. ”..., således at grundlisteudvalgene er opmærksomme herpå ved udpegningen af fremtidige lægdommere.

 

I øvrigt giver udkastet til den reviderede grundliste ikke anledning til bemærkninger.

Udskriv denne side